Rapporterna är uppdaterade 2003-01-04 klockan 17.00

Linköpings svampklubbs höstprogram 2002. 

Om inget särskilt angivits är det Magnus Källberg som skrivit kommentarerna till aktiviteterna.
OBS!! På hemsidan finns många bilder från aktiviteterna, men för att inte sidan ska ta alltför lång tid att ladda ner finns bilderna under de klickbara länkarna i texten.

Måndag
19 augusti

SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens populära tradition med svampinformation på måndagar fortsätter även denna höst. Populariteten är dock vanligtvis direkt proportionell mot svampmängden i skogarna runt Linköping, varför antalet besökare denna dag inskränkte sig till endast tio personer. Dessa kunde studera sjutton olika tallrikar med svampar. De flesta svamparna var olika arter av kremlor och endast EN enda sopp (gallsopp) hade påträffats. Roligaste fyndet var en full tallrik nästan vita kantareller, som Sune plockat på det "vanliga" stället, i en granskog och inte att förväxla med blek kantarell, som ju är en kraftig och köttig lövskogsart.

Men nu behövs det snart mycket regn om det ska bli en svamphöst värd att minnas...

Onsdag
28 augusti

SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt med Svampklubben är alltid lika spännande. Särskilt efter denna sommars långa period av "tropikvärme" och inget regn. Skulle vi alls hitta någonting i vår gamla pålitliga Vidingsjöskog? Utflykten var mycket välbesökt, cirka 25 personer, som gick ut på svampjakt och återvände efter cirka en timme med en hel del svamp, mer än man kunnat hoppas på i alla fall. Lennart Gidholm assisterad av Magnus Källberg gick igenom de flesta av kvällens fynd som bestod av många arter av kremlor (mandel-, kant-, stor-, tegel-, vin-, blod- och giftkremla för att nämna några lättigenkända), några soppar, vit flugsvamp, får- och brödticka, kantarell, trattkantarell, blek och rödgul taggsvamp och en hel del arter till. Sammanfattningsvis en riktigt trevlig utflykt inte minst beroende på det stora intresset från deltagarna, varav de flesta inte var medlemmar i Svampklubben utan lockats av annonser i Corren och NaturCentrums program.

Måndag
2 september

SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum

Antalet besökare denna måndag var drygt tio. Antalet svamparter ungefär lika många. Men fördelen med få arter är ju att man kan studera dessa desto mera och våra besökare föreföll ändå vara ganska nöjda och verkade vara intresserade av att komma tillbaka med svamp nästa gång, om det nu kommer lite regn...

Lördag
7 september

SVAMPUTFLYKT

Svamptillgången runt Linköping är minst sagt mager för tillfället. Trots detta ville ett tiotal personer följa med ut för att plocka svamp till vårt svampbord i Gamla Linköping på söndagen. Vi åkte cirka 2 mil söder om Linköping där det föll en del regn för fjorton dagar sedan och skogen var inte helt tom på svamp i alla fall... Lustigt nog var det fortfarande kantarellerna som var dom vanligaste svamparna och riktigt fina - fast litet torra - var dom också. Men vi hittade även vit flugsvamp, kantkremla, tegelkremla och några arter till, nog med svamp för att ha ett mindre svampbord på "Jättegrönt".

Söndag
8 september

SVAMPBORD PÅ "JÄTTEGRÖNT" I GAMLA LINKÖPING

Svampklubbens svampbord vid den årliga skördefesten, "Jättegrönt", var synnerligen välbesökt trots att vi inte hade särskilt många olika arter eller ens särskilt fina fruktkroppar. En stundtals mycket strid ström av besökare tittade på svamparna, ställde frågor och kom med egna funderingar. En för författaren av dessa rader ny erfarenhet var att ha ett helt "osorterat" svampbord med alla slags svampar huller om buller. Det kändes verkligen helt rätt , särskilt vid detta tillfälle när det var svårt, för att inte säga omöjligt, att hålla strukturerade genomgångar. Det är uppenbart att många människor är intresserade av svamp och att ha ett svampbord på en plats där många människor passerar är allt en mycket god idé.

Helgen
13 - 15 september

SVAMPHELG I BERGSLAGEN - njut av naturens rikedom

Svampklubbens traditionsrika svamphelg i Bergslagen genomfördes trots svamptorka. Sommarens och höstens torka märktes, det knastrade t.o.m. där det brukar vara kärr och blöta marker. Anna-Lena skriver vidare:

Sexton entusiastiska svampjägare gav sig ut i skog och mark för att finna någonting i svampväg under såväl lördag som söndag. Med gemensamma krafter fann vi en del. Över förväntan: kantareller och taggsvamp, lite kremlor av olika sorter, rödgul trumpetsvamp, lite soppar, dock väldigt lite av Karl-Johan. Spindelskivlingar och riskor dessutom.

Vi fick ihop till en gedigen utställning med över 70 arter! Anna-Lena gick igenom allt vi funnit och berättade om de olika svamparna. På kvällen fick alla göra smaktester på olika svampar för att känna de karakteristiska smakämnen, som utmärker varje art. Särskilt intressant för de som aldrig smakat vissa arter. Måltiderna innehåll egenplockad svamp, matsvamp alltså!

Söndagsmorgonen började med ett svamptest där svampar var utlagda med nummer och där deltagarna fick testa vad de kom ihåg från gårdagens genomgång.

Många kunde dessutom fylla sina vinterförråd med egna plockade lingon och blåbär, som var stora som körsbär. Tillgången på bär var god.

Svamphelgen blev lika avkopplande som givande och alla var överens när vi skildes - det här gör vi om nästa år, men vi kanske kan be om bevattning innan!

Måndag
16 september

SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum

Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum lockade cirka 10 besökare. Antalet svamparter var mellan 20 och 25. Sammanfattningsvis har höstens svampinformationer haft ganska få besökare. Men 2002 har, hittills i alla fall, varit ett ganska dåligt svampår - bortsett från kantareller - så antalet svampar har också varit ganska litet.

Söndag
22 september

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar

Eric Svensson berättar om utflykten, som lockade sammanlagt tolv personer. Två av deltagarna hade uppmärksammat vår hemsida och kommit på grund av detta. Kul!! Också idag var målet Vidingsjö, som brukar vara ett säkert kort. Så även denna gång med fynd av både fina blomkålssvampar, en del fina soppar och även annat. Regnet den senaste tiden har kanske börjat göra nytta.

Onsdag
2 oktober

MYKORRHIZASVAMPARNAS VÄRLD

Anders Dahlberg från ArtDatabanken höll ett synnerligen inspirerande föredrag för ett tjugofemtal personer om mykorrhiza där han började med att han hoppades att vi efter föredraget skulle inse att "skrufset" vid foten av fruktkropparna i själva verket var den viktigaste och absolut största delen av själva svampen. I mitt referat nedan tar jag nu upp bara några av de punkter som Anders berörde. Föredraget var ett samarbete med ÖNF, Östergötlands Naturalhistoriska Förening, som var representerad av många medlemmar och kvällens värd, som var Magnus Wadstein.

I Sverige finns cirka 58000 olika organismer. Därav är svamparna inklusive lavarna ungefär 13000. Storsvamparnas antal är 4000 - 4500. Antalet svamparter med parasitiskt levnadssätt är cirka 300 och resten fördelar sig med cirka 70 % nedbrytare och 30 % mykorrhizasvampar, således cirka 1100 mykorrhizasvampar i vårt land. Väldigt många växter har mykorrhiza, det är bara fyra växtfamiljer som inte har det, däribland korsblommiga (Brassicaceae).

Mykorrhiza är alltså det samliv till ömsesidig nytta som finns mellan många svampar och kärlväxter som ormbunkar, träd och örter. Växten får närsalter och vatten från svampen och svampen får energirikt socker i utbyte. Mykorrhizan kan vara av några olika slag beroende bl.a. på om svampen växer in i växternas celler eller emellan cellerna. Orkidéernas mykorrhizasvampar är samma svampar som de som växer med våra träd, men svamphyferna växer olika tillsammans med trädet och orkidén. Svampen anpassar sig således efter vilken organism den samarbetar med! Anders påstod att man har fog för att säga att träden inte har rötter utan mykorrhiza, ytförstoringen hos rötterna är nämligen 1000 - 10000 gånger. En annan rolig uppgift var att det i en barrskog finns ungefär lika många kortrötter hos träden som det finns barr.

För att belysa förhållandet mellan fruktkroppar och mycel visade Anders en tabell av ungefär detta utseende

            

Biomassa
Artrikedom

Fruktkroppar

+
+++

Mycel i substratet
(marken)

++++++
++++

Ett praktiskt exempel tog Anders från en tallskog i trakten av Arvidsjaur som han studerat. Som fruktkroppar dominerade sandsopp och pepparriska, medan det i marken dominerade en skinnsvamp (Piloderma), som bara har helt obetydliga fruktkroppar. I samma skog hade man även studerat hur olika svampindivider breder ut sig och sett att det fanns barriärer mot att mycel växte in i varandra. En och samma soppindivid kunde kanske täcka en yta av 20 kvadratmeter. Som exempel på en verkligt stor svampindivid tog Anders den klassiska honungsskivlingen i USA som täckte 15 hektar och hade en vikt av rhizomorfer på 100 ton!!

Vilken roll mycelspridning och sporer spelar för svamparnas fortlevnad vet man fortfarande inte så mycket om, men det förefaller som det vanligen är en låg grad av nyetablering inom en viss svampindivids domän. Ett mycel är således nästan alltid fler- eller mångårigt. Ett undantag är ametistskivling och flera laxskivlingar där mycelindividerna är kortlivade och nyetablering sker årligen. Men den närbesläktade tvåfärgade laxskivlingen blir åtminstone tio år.

Efter en kortare paus fortsatte Anders att berätta något om kriterier för rödlistning och hur läget såg ut idag. Det finns 609 rödlistade svampar varav 191 är mykorrhizasvampar. Det finns förhållandevis få rödlistade arter i Norrland medan det finns fler arter i en kalkrik, sydlig lövskog.

Söndag
6 oktober

SMAKFULL UTFLYKT - våga prova "nya" svampar

Helena, som var en av de utflyktsansvariga skriver så här: Vi var ett tiotal personer, som trotsade kylan och gav oss ut och hittade förvånansvärt många svamparter - till lycka för en del (blomkålssvamp m.m.) och till sorg för andra (bolmörtsskivling...). Det är helt klart att man lär så länge man lever - och är aktiv! Vi hade en genomgång med Anna-Lena, i lä av träden inne i skogen, med nästan alla entusiaster närvarande. Någon valde mer eller mindre frivilligt att ta en extra promenad i stället, men kom till rätta vid avslutet för svampdagen. Anna-Lena tillägger: Momentet med matlagning utgick eftersom det var så oerhört lite matnyttigt i korgarna. Därför valde vi gemensamt att inte laga till något för att testa våra magar med svampar med beteckningen "ej matsvamp" som omdöme i svampböckerna...

Onsdag
13 november

Medlemskväll

Lennart Gidholm, som även fotograferade, skriver här om medlemskvällen:

Svampklubbens träffar är alltid gemytliga men vid årets sista möte brukar gemytet sättas i högsätet. Så också i år. Magnus Källberg visade ett antal av sina fina diabilder av svampar av alla de slag, men för att få fram den rätta stämningen sa han inte bums vad svamparna hette, utan lät oss komma med namnförslag. Ibland gick det bra, ibland var det svårare. Efter lite tips om t.ex. lukt och smak lyckades han ofta lirka oss fram till det rätta namnet. På så sätt pratade han lite kring svampen och många synpunkter kom också från åhörarna. Att t.ex. åsikterna om stinksvampen gick vitt isär var inte att ta miste på. Alldeles säkert kände sig alla trivsamt delaktiga i aktiviteten.

De tretton sista svamparna fick vi artbestämma alldeles på egen hand - var och en fick ett tipsformulär att fylla i. Tre arter hade vi således att välja på för varje visad svamp. Så lätt var det inte, särskilt som vi inte hade svamparna tillhands att lukta på eller bryta i. Vi rättade varandras formulär och korade två segrare som båda hade nio rätt. Maj-Lis Toljander Johansson och Sven Lönning var de duktiga som kammade hem varsin bok som trofé.

En liten buffé som Anna-Lena och Ina trollade fram blev sedan avslutningen på denna sammankomst som helt gick i trivsamhetens tecken. Så där 25 personer var det som deltog.

September

STUDIECIRKEL - Signalarter

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Naturskyddsföreningen Linköping anordnade tillsammans med Linköpings svampklubb en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Kontaktperson var Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51.

  • Torsdagen 12 september var vi vid Kärna Mosse. Antalet deltagare var fem och antalet svamparter var cirka tjugofem. "Roligast" var kanske en Cystolepiota (trol. adulterina).
  • Torsdagen 19 september var vi vid Vidingsjö Motionscentrum. Otroligt att det ändå finns så mycket svamp, men nu har nog regnskurarna den senaste tiden börjat göra verkan. Fem personer idag också och cirka tjugo svamparter. Roligast kanske rosenslemskivling och en liten kollekt av myrspindelskivling (Cortinarius scaurus).
  • Onsdag 25 september gick utflykten till Humpen. Det var mycket dåligt med svamp och inga intressanta signalarter alls.

Vi hoppas på ett bättre svampår nästa år!

Senast ändrad 2006-06-06 av Magnus Källberg.