Verksamhetsberättelse

för Linköpings svampklubb år 2003

Svampklubben har under det gångna året liksom tidigare år haft en omfattande verksamhet med exkursioner, svampmatlagning, föreläsningar och höstresa. Någon "traditionell" svamputställning genomfördes ej detta år, däremot hade vi svampbord vid NaturCentrums 10-årsjubileum, på "Jättegrönt" i Gamla Linköping och vi var även medarrangörer till svampbord på ICA Maxi och i Ekholmens Centrum tillsammans med elever från svampkonsulentutbildningen. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 222 styck, vilket är en obetydlig minskning från föregående år. Om familjemedlemmar räknas med blir dock medlemsantalet större, cirka 300 personer. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer

har fr.o.m. årsmötet den 26 mars varit som följer: 
Styrelse: Anna-Lena Persson, ordförande och Olle Ståhl, kassör samt ledamöterna Lennart Gidholm, Magnus Källberg, Helena Paulsson, Olle Nyström och Eric Svensson.
Revisorer: Sven Lönning och Rune Winqvist.
Revisorssuppleanter: Maud Flygare och Christina Johansson.
Valberedning: Ina Wallquist och Stellan Pettersson (sammankallande).
Sammanträden: Styrelsen har under 2003 haft fyra protokollförda sammanträden: 23/3, 1/6, 25/8 och 7/12.

Hemsida

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://www.svampklubben.org, för bl.a. information om planerade och genomförda aktiviteter och är oftast illustrerad med fotografier från aktiviteterna. Hemsidan flyttades under hösten 2003 till det danska webbhotellet b-one (www.b-one.net).

Sidan innehåller även annan information och har sedan oktober 2001 utökats med en "Månadsnotis" där smått och gott från svampfronten införs. Ämnena för "Månadsnotisen" har varit cinnoberspindling, riddarmusseron, svamprätter för julbordet 2001, 2002 och 2003, vinterskivling, enoki, aktiviteter tillsammans med svampklubben Boletus, två champinjonnotiser, murklor, tidiga sommarsvampar, några vedsvampar, jättetrattskivling, två senhöstsvampar, två nyårshälsningar, lavar, skarpa riskor, svedjetrattskivling och en bildserie på fjällig bläcksvamp och några ämnen till. Det största arbetet med "Månadsnotisen" görs av Lennart Gidholm med bistånd av Magnus Källberg och Anna-Lena Persson. Några texter är skrivna av Mats Elfström från svampklubben Boletus i Norrköping.

En nyhet sedan hösten 2001 är även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Anmälan till nyhetsbrevet kan enkelt göras på hemsidan. Cirka sjuttio personer prenumererar på nyhetsbrevet. 

Bibliotek och informationsmaterial

Svampklubben har ett eget bibliotek som är placerat i ett skåp på NaturCentrum. En förteckning över vilka böcker som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 eller via e-post. Under 2003 har en ny bok införskaffats: "Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog - Flora över kryptogamer", redaktör och huvudförfattare: Johan Nitare . Vi har vidare av Björn Ström fått i gåva den klassiska "Svampplockarens handbok" av Bengt Cortin (tryckt 1942), en kuriosabok som man definitivt inte ska plocka matsvampar efter!

Samarbete

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med NaturCentrum i Trädgårdsföreningen. Svampklubbens kontaktperson har under året varit Sune Pettersson. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra programutskicken från NaturCentrum. Genom kontakten med NaturCentrum har även ett antal svampfrågor vidarebefordrats till Svampklubben, dels om bestämning av olika svampar, dels frågor om ordnande av svamputflykter för olika grupper. Ett exempel på en sådan utflykt var en utflykt med Brokinds Boendeförening genomförd av Lennart Gidholm.

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. En kortare presentation av denna verksamhet infördes som "Månadsnotis" för mars 2002. Datum för Boletusträffarna publiceras i förhand på hemsidan.

En aktivitet har genomförts tillsammans med andra naturföreningar i Linköping, nämligen en kurs om signalarter tillsammans med Naturskyddsföreningen Linköping huvudsakligen under september månad.

Svampklubben samarbetar slutligen även med Medborgarskolan. 

Aktiviteter 2003

Beskrivningarna av klubbens aktiviteter nedan är i stort sett tagen rakt av från svampklubbens hemsida på Internet. De bilder som hänvisas till på några ställen i texten är dock utelämnade i detta dokument. De flesta redogörelserna är skrivna av Magnus Källberg, men flera andra medlemmar har också bidragit, vilket framgår av texten. 

Måndag 10 febr: PRÖVA NYA SVAMPSORTER - Nya och kända svampar i butik.

Anna-Lena, som var arrangör och kunskapsförmedlare denna kväll skriver: En kanonlyckad kväll!! Vi hade verkligen roligt och trevligt. Trots att vårprogrammet distribuerats senare än beräknat var vi över 20 personer som provade ett flertal av de nya svamparterna som finns i våra butiker. Vi hade tillgång till ett antal av de nya svamparna, de lagades till separat, lades upp separat och provsmakades ävenledes separat. Deltagarna såg ut att vara mycket nöjda med de nya smakerfarenheterna.

På Frukt och Grönt Främjandets hemsida finns ett flertal artiklar om våra gamla och nya spännande matsvampar och naturligtvis även om frukt och grönt. Titta på exempelvis artiklarna "Svamp - allt från gift, medicin och nödföda till vardagsmat och gourmémat", "Med svamp på menyn", ""Invandrade" svampar i svenska odlingar" och på länksidan till alla de olika svamparna, där du kan klicka på namnet i listan över svampar och få läsa om de olika arterna.

En kväll som denna ger verkligen inspiration till att handla av de nya sorterna, något man kanske annars drar sig lite för - är den där svampen verkligen så god och kan jag laga något av den som gör rättvisa åt svampen?

Corren har även skrivit om denna svampkväll den 1 april 2003 (inget aprilskämt!). Sök exempelvis på "svamputbudet" på Correns hemsida, www.corren.se.

Onsdag 26 mars: ÅRSMÖTE - Svamp - farligt, gott, nyttigt? Naturliga gifter i våra livsmedel.

Inledningen till Svampklubbens årsmöte 2003 blev lite annorlunda än vanligt eftersom något blivit fel vid bokningen av NaturCentrum. Ett antal vilsna medlemmar väntade utanför NaturCentrum i avvaktan på att Anna-Lena skulle hitta en ersättningslokal. First Hotel blev räddningen.

Ganska så försenade installerade vi oss i lokalerna. Eftersom tiden redan var långt liden startade mötet med att kvällens inbjudna föreläsare Christer Andersson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, berättade om ett av sina arbetsfält på Livsmedelsverket, nämligen om naturliga toxiner. Föredraget var synnerligen intressant och innehållsrikt och bara en liten del kommer att refereras här.

Christer började med att kasta ut "brandfacklan" att naturligt verkligen inte är detsamma som giftfritt. Genom evolutionen har djur och växter utvecklats tillsammans och skaffat sig försvar mot varandra. Växternas försvar kan vara sådant som skal, taggar, avskräckande lukter och färger och inte minst gifter. Exempelvis innehåller vanlig vitkål cirka 50 olika naturliga gifter. Dessa gifter är inte alltid farliga för människan, men undantag finns verkligen. Som exempel nämnde Christer potatis, selleri, gurka och squash där man genom växtförädling lyckats få fram nya sorter som innehöll riktigt otäcka saker. En potatissort, som var resistent mot potatisvirus Y visade sig ge massförgiftning av människor. En ny sellerisort gav tillsammans med solljus svåra brännskador på skördearbetarna och hamnade därför (lyckligtvis) inte hos konsumenterna.

Så småningom kom Christer över på svampar och de gifter som finns i våra matsvampar. De gifter han berättade om var dels de ämnen som finns i stenmurklor och dels de rön som hittills kommit fram om champinjoner.

Stenmurklan är ju en känd giftsvamp sedan lång tid tillbaka men det var inte förrän i slutet av 1960-talet som giftet isolerades och karakteriserades. Giftet tillhör gruppen hydraziner

av vilka de allra flesta är cancerframkallande. Antalet hydrazinvarianter i stenmurkla är ungefär tio varav gyromitrin utgör ungefär 90 %. Gyromitrinet omvandlas på olika sätt i kroppen och många skadliga ämnen bildas, bland annat raketbränslet monometylhydrazin (MMH) och den mycket reaktiva metylradikalen ( ). Man kan urskilja tre olika gifteffekter hos stenmurklan:

Av de metoder som finns för att minska giftigheten är avkokning mest effektiv. I medeltal finns cirka 15 % av giftet kvar efter omsorgsfull avkokning medan bara cirka hälften försvinner vid torkning.

En annan intressant aspekt var den att olika människor har olika bra förmåga att klara av förgiftning av stenmurkla, nämligen om man är en snabb eller långsam "acetylerare" och snabbt eller långsamt kan eliminera giftet genom att kroppen sätter på en ättiksyrasvans på de farliga delarna av hydrazinet.

Skall man då äta stenmurklor? Tolkningen blir nog NEJ! Fast förbaskat goda är dom i alla fall...(tycker författaren av dessa rader)

Sedan gick Christer över till att tala om champinjoner och agaritin.

Agaritin är ett ämne som också är en slags hydrazin. 1991 kom en utredning som slog fast att man då inte visste så mycket om agaritinets skadeverkningar, men nu till hösten är det tänkt att fakta skall presenteras i en bok. Agaritinet är inte akut giftigt eller har några effekter på fortplantningen, men det ger upphov till cancer i försöksdjursstudier. Agaritinet är också ganska beständigt och en hel del finns kvar även efter olika typer av tillagning. Den mest framkomliga vägen är kanske att hitta champinjonarter som har en naturligt låg halt av agaritin och att försöka odla dessa i stället för de sorter som odlas idag. En kuriositet är att giftchampinjonen innehåller mycket låga halter av agaritin, men den vill man ju undvika av andra skäl :-)

Christer avslutade sedan sitt föredrag med att kort berätta om hallucinogena svampar. När de är torkade är de ju klassade som narkotika men i färskt tillstånd är de nog fortfarande att betrakta som livsmedel.

Sedan fick vår föredragshållare bråttom att hinna med tåget tillbaka till Uppsala. Det var synd att det blev så litet tid för frågor men kanske var det tur för då hade vi nog suttit flera timmar till!

Vi gjorde därefter en bensträckarpaus och sedan bjöd svampklubben på en lätt måltid med bröd, smör, ost, skinka, grönsaker och dryck.

Sedan vidtog ett snabbt effektivt årsmöte under ledning av Anna-Lena. Valda delar av verksamhetsberättelsen lästes upp, revisorn Sven Lönning berättade och styrelsen fick tacksam ansvarsfrihet. Budgetförslaget för 2003 presenterades och godkändes. Valberedningens förslag gillades och därför valdes på två år Olle Ståhl till kassör efter Ina Wallquist, som efter många års kassörsarbete nu avsagt sig uppdraget. Lennart Gidholm och Magnus Källberg omvaldes på två år. Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Maud Flygare och Christina Johansson. Som valberedning valdes Stellan Pettersson (sammankallande) och Ina Wallquist.

Helgen 26 - 27 april: HELGRESA

Resan blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. Vi gör ett nytt försök...

Söndag 18 maj: MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerheter!

Trots det strålande vädret så var det inte många deltagare på vårens murkelutflykt. Hade måhända Christer Anderssons föredrag om naturliga gifter på årsmötet avskräckt en och annan som annars hade följt med? Förhoppningarna om en god skörd var inte så stora, det har ju varit både torrt och kallt hittills i vår och fortfarande blommade både tussilago och vitsippor. Annars brukar det ju vara gullvivetid när vi drar ut på våra murkelutflykter. Men, oj vad vi bedrog oss! Det fanns ganska mycket murklor där vi stannade vid ett treårshygge på vägen in mot Krogsfallsgölen, dit vi ofta åkt med svampklubben under Eric och Vuokko Svenssons ledning. Men dom rackarns murklorna var ovanligt svåra att se där dom växte i spåren i det uppkörda hygget, överväxta av både mossor och ibland högt gräs. Men några liter tillsammans blev det allt och sedan härlig skogsfika som avslutning och alldeles i närheten av några nyfikna kor. Således en ovanligt lyckad utflykt i ett ljuvligt vackert och soligt vårlandskap.

Söndag 15 juni: UTFLYKT FÖR HELA FAMILJEN TILL OMBERG

Utflykten till Omberg med Tommy Svensson från Norrköping som ledare samlade tyvärr inte så många deltagare. Lite synd att en sådan myckenhet av vetande men även av gammalt skrock inte kom fler till godo. Vädret var inte heller helt perfekt men efter regn kommer sol, och särskilt blöta blev vi ju faktiskt inte…

Omberg såg som vanligt spännande ut redan på håll, inbäddat i dimma, som det var den här förmiddagen. Vi stannade till på Hjässatorget och gick upp mot hjässan. Av svampar såg vi inte särskilt mycket, lite rönnrost och kanske någon liten skivling, som vi dock inte bestämde. Så dagen ägnades i stället åt växterna och Tommy berättade bland annat om livets trädet asken, Tors träd eken, Frejas träd björken, den användbara enen, man gjorde t.ex. "retstickor" av en mot tandvärk, och den mycket farliga djupt rotade aspen, som man inte vågade komma nära - en avbruten asp utgjorde en nedgång till underjorden. Vi fick även veta om olika örters användning, som att man blir helt paralyserad av en lämplig mängd träjon men tyvärr fortfarande känner smärta. Inget särskilt trevligt narkosmedel således. Brännässlan har 41 dygder enligt Hildegard av Bingen (1100-talet). Varför det heter svartkämpar visade Tommy genom att utkämpa ett envig med en av deltagarna. Den som hade kvar axet utgick som segrare ur svartkämparduellen. Och naturligtvis berättade Tommy om vår kanske viktigaste medicinalväxt, johannesörten, som även sades bota vissa typer av stamning. Sedan ska vi väl inte glömma bort förslagen till mat från skogens skafferi, exempelvis marinerade rödklöverhuvuden.

Ombergsutflykten avslutades med medhavt fika och sedan stannade vi även till vid Heda och tittade på växter på stäppängarna vid Isberga. Luddvedeln var inte i full blom ännu men många andra växter, som man inte ser precis överallt. Färgmåra, luktvicker och toppjungfrulin för att nämna några. Och blåvingar fladdrade omkring i solskenet.

Det blev alltså en mycket trevlig söndagsutflykt till ett av våra finaste utflyktsmål i Östergötland - det litet mystiska och sägenomspunna Omberg.

Söndag 17 aug: Hembygdsdag i Landeryd

Utanför vårt program deltog även Svampklubben med ett svampbord på hembygdsdagen i Landeryd. Deltagandet var mycket uppskattat.

Måndag 25 aug: SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens tradition med svampinformation måndagskvällar på NaturCentrum fortsätter även denna höst. Denna första gången hade vi riktigt många och fräscha svampar, mer än 50 olika arter var upplagda på fat med uppgifter om namn och ätlighet. Antalet besökare var cirka 30 och av en grupp som guidats i Trädgårdsföreningen valde flera att även titta litet på vår fina utställning. Några besökare hade med sig svamp, som de ville få namn på. De flesta svamparna var plockade i Ullstämma naturreservat men påfyllning gjordes även från andra håll. Sune Pettersson kom med en sedvanligt stor jätteröksvamp. Intressantaste svamparna i kväll var nog ametistfingersvamp eller violett fingersvamp och en grönmjölkig vitriska. Hoppas svamphösten håller i sig, just nu är det ganska svamprikt runt Linköping.

Onsdag 27 aug: SVAMPUTFLYKT

Säsongens första svamputflykt, Vidingsjö var "som vanligt" målet, Lennart Gidholm och Magnus Källberg var ledare. Vädret var inte så lovande mitt på dan då regnet öste ner, men det blev bättre framåt kvällen. Så ett femtontal personer hade hörsammat inbjudan till svamputflykt trots att programmet tyvärr ännu inte nått medlemmarna. Några hade tittat på hemsidan och andra sett oss i Corren under NaturCentrums annons eller under rubriken "IDAG". Skogen var riktigt svamprik, framförallt var det många fruktkroppar av en och samma art i mer eller mindre täta grupper eller ringar. En hel del matsvamp hittade vi, t.ex. en fin blomkålssvamp och många kremlor, taggsvampar, fårtickor och även några soppar. En genomgång av svamparna gjordes efter ungefär en timmes plockning i skogen. Och kvällen avslutades i ett särskilt vackert ljus.

Nu är ju delar av Vidingsjöskogen naturreservat, så svampar på ved är inte tillåtna för plockning längre, men ska man plocka matsvamp är det ju inte särskilt mycket man missar...

Lördag 6 sept: SVAMPUTFLYKT och NATURCENTRUMS 10-ÅRSJUBILEUM

Svampklubbens lördagsutflykt lockade många deltagare. I åtta bilar begav vi oss iväg till Vidingsjö, denna gången till skidbacken. Efter enskild plockning - och det fanns en hel del svamp i skogen - cirka en timme och en kortare genomgång i skogen åkte vi till NaturCentrum för att delta med ett svampbord i jubileumsaktiviteterna. Det var väldigt många besökare som tittade på våra svampar och som kom även för att se alla andra medlemsföreningar i NaturCentrum och deras aktiviteter. "Dragplåstret" var förstås mästerkocken Lars Pluto Johannison, som lagade mat av råvaror från NaturCentrums odlingar och som även höll ett föredrag om ekologisk mat. Även ett antal elever från Ljunkan bjöd på goda grönsaksrätter lagade på grönsaker från NaturCentrum, läs mer på Correns hemsida, www.corren.se. Sök på exempelvis NaturCentrum.

Söndag 7 sept: SVAMPUTSTÄLLNING I GAMLA LINKÖPING

Svampklubben deltog liksom föregående år med svampbord på "Jättegrönt" i Gamla Linköping. Intresset från besökarna var om möjligt ännu större i år och hundratals, för att inte säga tusentals, personer passerade oss och stannade till i större eller mindre omfattning. Det stora intresset kan kanske bero på att svampsäsongen just nu är ovanligt bra i Linköpings omedelbara omnejd, men så har vi ju också fått en hel del kraftiga regn över oss i sommar och höst. Vi hade tryckt upp ett större antal av vårt program och presentationsblad och allt gick åt!!

Måndag 8 sept: SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum

Svampklubbens andra svampinformation för hösten 2003 blev ganska lik den första. Vi hade minst lika många svamparter, cirka 50 stycken, men ett något mindre antal besökare, cirka 15 stycken. Däremot var det flera av besökarna som hade med sig egna svampar för att fråga om och det är alltid det roligaste!! Vi hade även besök av Corren som ville prata svamp. Ett synligt resultat av detta var en stor fin bild på Vuokko Svensson i tisdagens tidning. Kvällens vackraste svampar var några gula spadmurklingar och dom mest svårbestämda några troliga isabellmusseroner vars lukt beskrivits som "död råtta".

Fredag - Lördag 12 -13 sept: SVAMPINFORMATION FÖR ALLA     

Svampklubben ordnade under fredag eftermiddag och kväll svampbord i Ekholmens Centrum och på ICA Maxi. På ICA kunde man även provsmaka wokad svamp. På lördagen stod istället blivande svampkonsulenter för svampborden. Svampkonsulenteleverna hade studievecka i Sätravallen och som avslutning anordnade de dessa två svamputställningar i Linköping och ytterligare en utställning på ICA i Bestorp. Intresset från allmänheten var mycket stort och ett stort antal människor passade på att studera alla vackra svampar och ställa frågor. Det var en ständig ström av människor i alla åldrar. På borden kunde man studera både matsvampar och giftsvampar. I Ekholmen var svamparna pedagogiskt märkta med gröna lappar för matsvampar, röda för giftsvampar och vita lappar för övriga svampar. På ICA Maxi fanns svamparna precis vid entrén. Det är verkligen roligt att informera om svamp på ställen där många människor rör sig och åtminstone ett bra svampår som detta är intresset större än vad författaren av dessa rader kunnat föreställa sig!

Helgen 19 - 21 sept: SVAMPHELG I BERGSLAGEN - njut av naturens rikedom

Resan blev tyvärr inställd på grund av för lågt deltagarantal.

Måndag 22 sept: SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum

Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum besöktes av cirka femton personer, varav flera hade med sig svampar som de ville ha namnsatta eller bekräftade. Vi hade cirka fyrtio olika arter utlagda på tallrikar med namnlappar. "Roligaste" svamparna var kanske några räfflade nagelskivlingar, en svamp som man ju inte ser precis varje dag. Nu är nog tyvärr svamparna på upphällningen i Linköpingstrakten eftersom det inte regnat på åtskilliga veckor. Men trots det kom det in några riktigt fräscha fruktkroppar av några olika arter från trakten av Törnevik, plockade av Gudrun och Cecilia Abrahamsson. Vi får väl hoppas det kommer lite regn snart så att åtminstone trattisarna har en chans!

Söndag 28 sept: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar

Det var en ganska kylig men solig höstdag och många ville ut på svamputflykt med Svampklubben under ledning av Eric Svensson och Olle Nyström. I tolv bilar åkte mer än tjugo personer för att besöka vårt "säkra kort" Vidingsjö och för att lära sig mer om svamp. Svampkorgarna var inte så välfyllda men det var ändå ett mycket stort intresse för dagens fynd. Det mest matnyttiga var nog ett antal fortfarande ganska fräscha fårtickor. Senhösten brukar bjuda på bl.a. rökslöjskivling, pudrad trattskivling och stor kragskivling. Så även i år. Däremot hade ingen hittat någon blåmusseron.

Söndag 5 okt: SMAKFULL UTFLYKT - våga prova "nya" svampar

Det fanns tyvärr inte särskilt mycket svamp kvar vid detta tillfälle och således inget särskilt att rapportera...

Lördag 8 nov: HÖSTRESA

Resan med temat "Senaste nytt för hälsa och livskvalitet" kunde tyvärr inte genomföras eftersom antalet anmälningar var för litet för att det skulle gå ihop sig ekonomiskt. Men det blev istället en litet kortare resa till Öster-Malma som är Svenska Jägareförbundets kursgård utanför Nyköping.

Och här är Olle Ståhls intressanta redogörelse av dagen på Öster-Malma:

Uppsalaresan hade för få anmälningar. Som reserv ordnades en resa i egna bilar till Öster-Malma, Jägareförbundets kursgård.

Ett antal medlemmar samlades vid gamla Biltema för samåkning. Anna-Lena ledde kortegen på fyra nästan fullastade bilar. I 110+ fart färdades vi till Nyköping, där vi dock tappade kontakten vid en rondell. Med mobiltelefonens hjälp kunde återsamling ske, och på en slutligen kurvig men nyasfalterad väg nådde alla kursgården.

Lite kaffe smakade gott och sen besåg vi slottet, vackert beläget med utsikt över en sjö som det anstår ett gammalt slott. Där har ett antal konstnärer hängt upp sina alster med huvudsakligen naturmotiv. Flertalet tavlor och viss keramik var försedda med prislappar för den någorlunda penningstarke köparen. Många var klart sevärda, varför den intresserade kan ta sig en tur dit.

Tillbaka till en gammal "ladugård" som nyligen restaurerats och gjorts till centrum för Jägareförbundets verksamhet. Att det varit en ladugård kunde anas utifrån, men definitivt inte från insidan. Kansli, expedition och kursverksamhet har här ett idealiskt ställe att hålla till på.

En välsmakande lunch med karré inkl. tillbehör avåts i den stora matsalen, och sen blev det föreläsning av en dalkarl som heter Lars Larsson. Här en kort resumé:

På vintern 1904 byggdes en ny bro över älven vid Dala-Järna. Den gamla hade spolats bort vid islossningen på våren. Strax innan den nya bron, från 1904 alltså, revs, frågade man NCC hur lång tid dom skulle behöva för att bygga en likadan bro. Svaret blev ett år och med garanterad livslängd på 30 år. Den av bybönderna byggda bron tog fyra till fem månader att uppföra, och den höll i 100 år innan den revs. Då med kvarvarande livslängd på minst hundra år till. Förmodligen var den för smal för dagens trafik.

Ötzi-mannen som hittades nedfrusen i isen i Alperna hade bland annat en pilbåge. För att en pil ska gå någorlunda rakt måste den rotera, varvid de skevheter som får pilen att avvika från rak kurs elimineras. Rotation får man genom att snedställa fjädrarna bak på pilen. För stor vinkel bromsar pilen, och för liten förhindrar rotation. Undersökningar (förmodligen i vindtunnel) visar att snedställningen av fjädrarna på Ötzi-mannens pil avviker från den optimala på 0,1° när. Märkligt är också att de pilar indianerna i Amerika använde har samma konstruktion och vinklar som ismannens. Erfarenhet är tydligen en viktig faktor i utvecklingskedjan.

Larsson berättade också hur samerna bär sig åt för att hålla en kåta varm under långvariga snöstormar med hjälp av en famn fuktig björkved. Vill någon veta mer får ni fråga undertecknad.

En arkeolog skar sig på en flintkniv, och när såret läkt fanns inte att spår av ärr. Undersökningen efteråt visade att en modern operationskniv av stål aldrig kan ha mindre än fem atomer i bredd hur noga den än slipas. Flintkniven har bara en atom i bredd på eggen, och skär rakt igenom cellerna, medan stål zick-zackar sig genom skinnet. Dagens plastikkirurger använder därför numera flintkniv när spåren efter operationen ska minimeras.

Onsdag 19 nov: Medlemskväll

Lennart Gidholm skriver här om medlemskvällen:

Höstens sista möte brukar vara medlemmarnas egen kväll, och så var det också i år. Närmare 20 stycken var vi som samlades till trivsam samvaro i NaturCentrums lokal.

Först på plan att agera var Magnus Källberg. Han berättade om signalarter, alltså arter som anses särskilt lämpliga för att indikera en viss bestämd naturmiljö eller biotop. Sådana arter har valts ut bland både djur, gröna växter och svampar. Ett önskemål är att de ska vara lätta att identifiera, men så är det inte alltid, sa Magnus. Han har varit engagerad i den kurs om signalsvampar som svampklubben och naturskyddsföreningen haft under hösten. Och spåren av denna kurs finns på vår hemsida där man hittar fyndlistor från de olika exkursionerna. Engagerat och kunnigt som alltid berättade nu Magnus om de olika signalarterna, självfallet till illustrationer av egna förnämliga diabilder. Rätt många av arterna var ovanliga för de flesta av oss, helt naturligt eftersom de var indikatorer för ovanliga och speciella biotoper, t.ex. bokskog, som inte är vanlig i Östergötland.

Efter Magnus styrkte vi oss med gott kaffe och välsmakande smörgåsar.

Avslutningsvis gav Olle Ståhl några glimtar från svampklubbens besök på Svenska Jägareförbundets kursgård Öster-Malma en dryg vecka tidigare. För oss som inte var med på utflykten var det spännande att få en inblick i så annorlunda ämnen som brobyggandets organisation nu och för hundra år sedan, och hur finurligt och genomtänkt en samekåta var konstruerad. Ack om dagens energitekniker också besutte årtusendens erfarenhet! Teknik var det alltså fråga om - och att Olle inte bara är tekniker utan också en ypperlig pedagog kunde vi alla glädja oss åt.

Augusti - September: Studiecirkel - SIGNALARTER

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping anordnade därför tillsammans med Linköpings svampklubb en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vid upptaktsträffen den 25/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid NaturCentrum för samåkning till de lokaler som förtecknats nedan. Vid de flesta tillfällena åkte vi sedan till NaturCentrum och examinerade svamparna. Svamptillgången var ganska god, särskilt på lokalerna nära Linköping. En fullständig fyndlista återfinns på hemsidan.

Datum

Mål

Lördag 30/8

Säby Västerskog

Torsdag 4/9

Kärna Mosse

Onsdag 10/9

Ullstämma

Söndag 14/9

Omberg

Torsdag 18/9

Hellgrenshagen

Onsdag 24/9

Kärna Mosse

Tisdag 30/9

Avslutning och sammanfattning

Och så till slut så hoppas vi på ett bra svampår även 2004!!

 

För styrelsen, Linköping den 26 januari 2004 

 

Anna-Lena Persson, ordförande