Verksamhetsberättelse

för Linköpings svampklubb år 2005

Svampklubben har under det gångna året liksom tidigare år haft en omfattande verksamhet med exkursioner och föreläsningar. Svampklubben deltog också med föredrag och svampdemonstration av Anna-Lena Persson på Mannautställningen i Tropikhuset. Någon "traditionell" svamputställning genomfördes ej heller detta år, däremot hade vi mycket välbesökta svampbord på Landerydsdagen och på "Äldredagen" i Folkets Park. Den planerade svamphelgen på Tornby och i Tropikhuset fick ställas in på grund av usel svamptillgång. Klubbens tradition med svampinformationer på måndagar på NaturCentrum fortsatte under hösten. Svampklubben genomförde också en mycket lyckad resa till Dalarna med svampplockning och kulturtema. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 225 styck, vilket är en obetydlig minskning från föregående år. Om familjemedlemmar räknas med blir dock medlemsantalet större, cirka 300 personer. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer

har fr.o.m. årsmötet den 22 mars varit som följer: 
Styrelse: Anna-Lena Persson, ordförande och Olle Ståhl, kassör samt ledamöterna Lennart Gidholm, Ulla Hodges, Magnus Källberg, Olle Nyström och Eric Svensson.
Revisorer: Sven Lönning och Rune Winqvist.
Revisorssuppleanter: Monica Andersson och Maud Flygare.
Valberedning: Vuokko Svensson och Stellan Pettersson (sammankallande).
Sammanträden: Styrelsen har under 2005 haft två protokollförda sammanträden: 12/6 och 3/12.

Hemsida

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://svampklubben.org, för bl.a. information om planerade och genomförda aktiviteter och är oftast illustrerad med fotografier från aktiviteterna. Hemsidan flyttades under hösten 2003 till det danska webbhotellet b-one (www.b-one.net). Tillgängligheten förefaller ha varit god under 2005 och hemsidan är välbesökt, särskilt under hösten.

Sidan innehåller även annan information och har sedan oktober 2001 utökats med en "Månadsnotis" där smått och gott från svampfronten införs. Ämnena för "Månadsnotisen" har under år 2005 varit nyårshälsning, giftmisstänkt öronmussling, antibiotika från vaxskivlingar, vackra småsvampar, blek stenmurkla, höstens guld, två notiser om kremlor, lärkträdets följeslagare, tryffel och i december liksom tidigare år några av "Anna-Lenas juliga svamprätter" och även tips på tryffelrätter. Det största arbetet med "Månadsnotisen" har gjorts av Lennart Gidholm och Magnus Källberg .

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Anmälan till nyhetsbrevet kan göras på hemsidan. Cirka 90 personer prenumererar på nyhetsbrevet. 

Bibliotek och informationsmaterial

Svampklubben har ett eget bibliotek som är placerat i ett skåp på NaturCentrum. En förteckning över vilka böcker som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 eller via e-post. Under 2005 har inga nya böcker inköpts men vi har fått Petra Franssons avhandling som gåva av henne själv.

Samarbete

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med NaturCentrum i Trädgårdsföreningen. Svampklubbens kontaktperson har under året varit Sune Pettersson. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra programutskicken från NaturCentrum varav bara vårens program skickades ut med klubbens eget utskick. Genom kontakten med NaturCentrum har även ett antal svampfrågor vidarebefordrats till Svampklubben, framförallt om bestämning av olika svampar.

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. En kortare presentation av denna verksamhet infördes som "Månadsnotis" för mars 2002. Datum för Boletusträffarna publiceras i förhand på hemsidan. Under sommaren avled Boletus ständige ordförande Mats Elfström. Mats var även under många år Sveriges mykologiska förenings ordförande. Mats var en mycket kunnig mykolog och delade alltid frikostigt med sig av sina stora kunskaper. Vi är många som saknar Mats!

En aktivitet har genomförts tillsammans med andra naturföreningar i Linköping, nämligen en kurs om signalarter tillsammans med Naturskyddsföreningen Linköping huvudsakligen under september månad.

Aktiviteter 2005

Beskrivningarna av klubbens aktiviteter nedan är i stort sett tagen rakt av från svampklubbens hemsida på Internet. De hänvisningar till bilder som finns på många ställen i texten på hemsidan är dock utelämnade i detta dokument. De flesta redogörelserna är skrivna av Magnus Källberg, men flera andra medlemmar har också bidragit, vilket framgår av texten. 

Onsdag 16 februari: MEDLEMSKVÄLL
Medlemskvällen var välbesökt och 18 personer hade trotsat det snörika väglaget och begivit sig till NaturCentrum för att delta i medlemskvällen. Eric Svensson inledde med att berätta smått och gott om Svampklubben genom tiderna, om våra fullbokade resor till allsköns platser i Sverige, om vår tidvis ganska skrala ekonomi och annat. Sedan tittade vi på en video från i höstas med Anders Dahlberg från ArtDatabanken som berättade om Svamparnas hemliga liv i TV-serien "Mitt i naturen". Därefter visade Magnus Källberg ett antal diabilder från aktiviteter i Svampklubben från 1986 och framåt: Halland-Skåneresan 1986, Svampfrämjander på Engeltofta 1987, svampodling i Bjälbo 1988, Omberg 1988, S:t Larsparken 1989, svamptavlan i Vidingsjö 1989 och avslutade med en bild på en av de märkligaste svamparna som genom tiderna visats upp i klubben - en Peziza proteana var. sparassoides som Eric och Vuokko Svensson tagit med från en lövskog i England 1990.

Tisdag 22 mars: ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb och FÖREDRAG OM SVAMPODLING
Årsmöteskvällen var som vanligt välbesökt. Mer än tjugofem medlemmar hade vikt kvällen för svampklubben. Liksom förra året fick vi på grund av tågtider starta med den inbjudna föredragshållaren. I år hade vi det stora nöjet att lyssna till Sven Tuvesson, Tomelilla, som pratade om svampodling. Det var ett mycket intressant föredrag, som täckte olika aspekter av svampodlande, både hur man går till väga för att själv odla svampar och vad som tilldragit sig inom svensk svampodling under de senaste 20 åren.

Sven berättade om odling av de vanligaste svamparna, champinjoner, ostronskivling och shiitake men kom även in på mer ovanliga saker som brunhatt (Stropharia) och stolt fjällskivling. Föredraget illustrerades med många mycket intressanta diabilder från olika svampodlingar, både i kommersiell skala och vackra bilder från hobbyodling bland annat på stockar. Det kändes faktiskt ganska lockande att köpa mycel och preparera stockar enligt den enkla modell som Sven föreslog: såga av en skiva på stockens topp, borra ett antal hål i snittytan, fylla på med mycel, vattna och sedan spika på skivan som ett lock och förvara stocken fuktigt i en plastpåse tills den var genomväxt med vitt mycel. Sedan var det bara att ställa ut den och vänta på att skörda fruktkropparna.

Sven berättade även svensk svampodlings historia, med uppgången som varit för ungefär tjugo år sedan då det startades många svenska odlingar. Svampfrämjandet var aktivt och optimismen stor. Idag finns inte mycket kvar av svensk svampodling. Konkurrensen från Holland har varit alltför stark och det finns mycket få odlare kvar. På ostronskivlingsfronten ser det något ljusare ut eftersom priserna inte har dumpats på samma sätt som för champinjoner, men vad som händer när Polen på allvar börjar göra sig gällande vet man inte. Det är bara Funginova i Halland som producerar större mängder svensk ostronskivling idag. Sven hänvisade till en artikel i sin egen tidskrift Hortica (nr 10, 2004) där han skrivit om dagsläget för svensk champinjonodling. Ett antal gratisexemplar av Hortica hade Sven med sig och en del annat också i litteraturväg att köpa för den intresserade.

Efter Svens föredrag tog vi en liten paus och fikade med mackor, som Svampklubben bjöd på och som dukats upp av bland andra Ulla Hodges, Vuokko Svensson och Christina Ståhl. Gott och efterlängtat som alltid.

Sedan vidtog ett snabbt och effektivt årsmöte under ledning av Anna-Lena Persson och med Mats Andersson som sekreterare. Efter diverse formalia föredrogs den åtta sidor långa verksamhetsberättelsen. Sedan redogjorde kassören Olle Ståhl för bokslutet och revisorn Sven Lönning för revisionsberättelsen. Ansvarsfrihet följde därpå, en balanserad budget föreslogs och godkändes liksom styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift, låga 60 kronor! Sedan var det val av funktionärer med omval på de flesta posterna och nyval av Ulla Hodges till styrelsen, Maud Flygare till revisorssuppleant och Vuokko Svensson till valberedningen. Anna-Lena redogjorde för vårprogrammets återstående aktiviteter och därefter avslutades mötet.

Torsdag 21 april: LUFTENS KOLDIOXID STYR SVAMPARNA
Kvällens föredragshållare var Petra Fransson, som lagt fram sin avhandling 2001 vid institutionen för skoglig mykologi och patologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och sedan forskat vidare bl.a. i Aberdeen. Petra visade sig också vara från Motala, vilket ju var extra glädjande för oss östgötska svampintresserade. Vi var cirka 20 personer, som fick lyssna på ett mycket intressant föredrag om hur mykorrhizabildande svampar påverkas av kol- och näringstillgång. Det var nog premiär för PowerPoint, dvs. bildvisning med dator, i svampklubben och Petras fina bilder kom verkligen väl till sin rätt med NaturCentrums utmärkta dataprojektor.

Petra började med att berätta om mykorrhiza, d.v.s. svamparnas och trädens samarbete, som är till nytta för båda parter. Trädet får hjälp med vatten- och näringsupptag och skyddas mot patogener och svampen får de kolhydrater som den inte själv kan bilda. Cirka 1200 av Sveriges 5000 storsvampar är mykorrhizasvampar. De flesta trädrötter är koloniserade av svamp och detta leder till en enorm förstoring av rötternas yta eftersom mycelets längd är ungefär 100.000 gånger rottrådarnas längd! Under sitt arbete hade Petra undersökt 1000-tals rotspetsar och hade lärt sig att känna igen många svampar, åtminstone till släkte, bara på mycelets utseende. Kremlemycel hade t.ex. ett typiskt prickigt utseende. Artbestämningen gjordes sedan med DNA-teknik.

Sina egna studier hade Petra utfört i en cirka 30 år gammal planterad granskog i Flakaliden i norra Sverige. Försöksskogen var indelad i många små områden som utgjordes dels av opåverkade kontroller och dels av försöksområden som påverkades med olika givor av näring och koldioxid. För att kunna göra försöken med koldioxid var man tvungen att kapsla in hela träden i täta kammare. Det var inga billiga experiment precis...

I försöken hade Petra funnit att 4 års höjning av koldioxidhalten till det dubbla (700 ppm istället för den naturliga 350 ppm) gav lika stor och likartad effekt på svamparna som 15 års "vanlig" skogsgödsling. Det som hände var att det blev stora förändringar i svampflorans artsammansättning, bl.a. blev en del skinnsvampar vanligare.Vissa svamparter påverkades mer och andra mindre och med sofistikerade statistiska metoder kunde olika mönster hos olika svamparter grupperas. Någon generell negativ effekt på svamparna av gödslingen hade inte framkommit i hennes studier, vilket däremot har rapporterats av andra forskare. Den som vill veta mer kan finna information på Internet (lättläst i FaktaSkog eller hela avhandlingen) eller låna ett exemplar av Petras avhandling, som hon varit vänlig att skänka till vårt bibliotek.

Efter föredraget fanns tillfälle till frågor och diskussion och vi hade åter fått oss till livs något intressant från svamparnas underbara värld.

Inställt: Lördag 23 april: FÖLJ MED PÅ EN DAGSRESA TILL ALFRED NOBELS KARLSKOGA!
Resan blev tyvärr inställd eftersom deltagarantalet blev alldeles för litet.

Söndag 8 maj: MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet
Lennart Gidholm rapporterar från murkelutflykten: Efter en solig men torr och kall aprilmånad kom regn och lite värme i maj, men våren var ändå sen och förväntningarna på att hitta mycket murklor var inte stora. Under ledning av klubbens murkelnestor Eric Svensson genomsökte ändå elva tappra entusiaster samma hygge söder om Rimforsa som förra året gav rekordfångster. Utbytet blev som väntat inte så stort, mellan noll och sju-åtta stenmurklor per deltagare, men stämningen var god och alla var nöjda. Skojigt var att en av deltagarna trollade fram ett bestånd av en lite mindre och plattare murkla under det torra fjolårsgräset. Eric bestämde den till öronmurkla, och den hamnade också i murkelkorgen. Utflykten avslutades som vanligt med en trivsam matsäcksstund.

Söndag 14 augusti: SVAMPINFORMATION PÅ LANDERYDSDAGEN
Svampklubben fanns - för minst tredje året i rad - med under Landeryds hembygdsfest och informerade om svamp. Det var alltså första aktiviteten för hösten och vi hade en del svamp att visa upp eftersom det är ganska gott om svamp just nu runt Linköping, mycket karljohan, andra soppar, kantareller och kremlor i alla fall. Det var en tämligen jämn ström av intresserade besökare i alla åldrar hela tiden mellan klockan 11 och till en stund efter klockan 15. Den märkligaste svampen var nog en fläckriska från Slattefors.

Måndag 22 augusti: SVAMPINFORMATION I - 3 Måndagar på NaturCentrum
Svampklubbens första måndagsinformation för hösten var ganska välbesökt. Ett tjugofemtal personer besökte NaturCentrum och kunde titta på ett drygt femtiotal artbestämda svampar. Det verkar vara ganska gott om svamp runt Linköping just nu att döma av författarens korg, som i Ullstämma dagen innan snabbt fylldes med svampar till informationstillfället. Flera besökare hade också med sig svampar, som de ville få artbestämda. Det var mest tidiga svampar såsom kremlor och soppar på utställningstallrikarna. Finaste fyndet var nog en samling vackra bolmörtsskivlingar. Trollskägg, mörkeggad stinkkremla och eldsopp var andra roliga fynd. Fast den ovanliga mörkeggade stinkkremlans lukt av mandelmassa missades först.

Omedelbart efter svampinformationen följde starten av signalartskursen, som samlade tio deltagare.

Onsdag 24 augusti: SVAMPUTFLYKT
Säsongens första svamputflykt. Det är alltid lika spännande att se vad som finns i markerna! Vidingsjö var målet (som vanligt...), men det brukar vara ett säkert kort! Totalt 15 personer deltog och hittade en del svamp, mest kremlor och soppar. Det hade torkat upp ganska mycket i skogen och svamptillgången var inte så lysande som för bara några dagar sedan. Ett nytt bord med bänkar vid entrén till motionscentrum visade sig vara en idealisk plats att göra svampgenomgången på.

Lördag - Söndag 27-28 augusti: SVAMPHELGSRESA - SVAMP och KULTUR i DALARNA
Resan startade redan vid 06:00 på lördagsmorgonen med en mindre buss från Cupolen och med Hasse Hedemo som vår trevlige och skicklige chaufför. Det var rätt så trångt i bussen men humöret var på topp i alla fall. Färden gick via Motala och sedan väg 50 till Grängesberg innan vi genade över Grangärde till Björbo och väg 71 och sedan var vi ju snart framme i Snöå Bruk. Vi packade ur bussen och sen bjöds vi på macka och fika. Vandrarhemmets Yvonne Sprenger hälsade välkommen och berättade kort om husets och bygdens historia. Anna-Lena redogjorde för helgens upplägg och sedan gick vi en tur i omgivningarna och tittade på Snöå skogsarbetarby där man kunde lära sig traditionella skogsmetoder, bl.a. kolning och hur man gör trätjära. Vi tittade också på den inte så stora Storsjön och de extremt svamprika omgivningarna. Ett fynd av den ovanliga och selleridoftande lakritsmusseronen, som också är en signalart, lovade gott inför eftermiddagens svampletande. Vi fick en läcker lunch med kassler i en raffinerad sås och wokade grönsaker och ris. Snöå Bruks vandrarhem är känt för sin goda mat, och detta skulle sannerligen visa sig vara fallet...

Efter maten gjorde undertecknad en genomgång av de svampfynd vi hittills gjort och sedan letade vi svamp igen. Och det var bara att gå rakt ut i skogen från vandrarhemmet, här behövdes inga långa resor till svampen, som fanns precis bakom knuten. Och det fanns faktiskt också många vedsvampar alldeles bakom knuten! Ibland var det nästan svårt att sätta ner fötterna utan att trampa på en svamp! Helt otroligt! En matsvamp som vi sällan ser hemma i Linköping var äggvaxingen. Rimskivling och sotvaxing var det gott om och de var inte alls så angripna som de oftast är hemma. Efter svampplockningen hade vi en kortare genomgång och sedan berättade Anna-Lena om svampars näringsvärde när vi fikade. Middagen på kvällen var utsökt med en helstekt fläskfilé med svamp och västerbottenpotatis och till dessert en fullständigt himmelsk äppelkaka och kaffe. På kvällen var det ingen ordnad aktivitet, men så tidigt som vi startat tyckte åtminstone jag att det var skönt att få knyta sig och samla krafter inför morgondagen. Och ett enkelrum kändes skönt och litet lyxigt…

Söndagen inleddes med en rejäl frukost med mycket att välja på. Sedan fick vi träffa Pers Lars Larsson, som berättade många intressanta saker om det Järnbärarland där vi befann oss och där stenåldern en gång övergick direkt i järnåldern! Lars, som var uppvuxen med sin mormor och morfar på en fäbod, var en stark förespråkare för att försöka leva en mer hållbar livsstil och inte bara tro på tillväxt, tillväxt, tillväxt och på vår vanvettiga ekonomi, som till allra största delen bygger på förväntningar och inte på reella varor och tjänster. Lars visade sedan ett intressant bildspel "Av jord är du kommen", som var gjort på dator, och visade att han också levde i vår tid. Har ni någon gång chansen att få lyssna på Lars Larsson tycker jag verkligen att ni ska ta den!!

Efter bildspelet bar det ut i skogen iklädda mössor och yllekläder och med ett antal renskinn att sitta på. Vi satte oss i en ring runt en liten eld med Lars som ledare och delade erfarenheter med varandra och annat. Som avslutning offrade vi litet tobak och tänkte på någon speciell person. Nä, jag vill nog inte avslöja mera nu - detta ska upplevas och inte bara läsas om… Men det kändes stort och högtidligt med denna skogsceremoni.

Sedan var det inte stort mer kvar än att samla ihop sina saker och äta lunch med en utsökt ugnsbakad lax innan det åter bar av hemåt mot Linköping. Vi åkte via Vansbro där vi körde förbi Gunde Svans träningsställe i det gamla lokstallet och sedan tog vi väg 64 via Filipstad, Karlskoga, fika i Laxå och sedan raka vägen hem. Nåja, så rakt var det kanske inte direkt, inte vid Laxsjöarna i alla fall...

En minnesvärd helg var över - med osannolikt mycket svamp och ett mycket tänkvärt möte med en förespråkare för en annorlunda livsstil och synnerligen god mat inte att förglömma. Tack Anna-Lena för detta utmärkta arrangemang!

Torsdag 1 september: SVAMPUTFLYKT
Svampläget såg inte så lovande ut inför torsdagens utflykt, för bara fjorton dagar sedan var det betydligt mer svamp i markerna. Men Lennart Gidholm hade hittat en lokal med nordsluttningsläge som visade sig vara riktigt skaplig. Det var samma ställe som 2004-09-11. En hel del kremlor hittades och en riktigt stilig blomkålssvamp. Rynkad tofsskivling, eller som den numera ska kallas, rimskivling, fanns det också gott om. En av deltagarna försvann och var borta längre än det kändes riktigt bekvämt. Men så innan det var alldeles mörkt kom han lyckligtvis tillbaka. Liksom förra året passerade det en del stora fordon på vägen - det är ju skördetid för bonden - så det vill till att man parkerat långt ute på vägkanten.

Söndag 4 september: SVAMPUTFLYKT
Svampklubbens tredje utflykt i höst och totalt 19 personer åkte till Olstorp, motionsområdet vid Ljungsbro. Förväntningarna var inte så högt ställda, men det fanns faktiskt en hel del svamp, t.o.m. soppar, som det varit klent med på tidigare utflykter och många hade sina korgar fyllda av alla slags svampar. Efter en dryg timmas plockning tog vi fikapaus och sedan blev det genomgång av de olika svampgrupperna. Bland fynden märktes ovanligt många och stora storkremlor, mandelriska, vackra rimskivlingar som var till förväxling lika en grupp tuvspindlingar, åtminstone när man såg dem från översidan. Just de här tuvspindlingarna hade violett färg vid fotbasen och var lätta att bestämma. Vidare hittade vi fårticka och brödticka, panterflugsvamp och en hel del annat.

Måndag 5 september: SVAMPINFORMATION II - 3 Måndagar på NaturCentrum
Svampklubbens andra måndags-svampinformation på NaturCentrum var inte så artrik som den första - torkan har gjort sitt för att minska antalet fräscha fruktkroppar i markerna rätt rejält. Men knappa tjugotalet besökare kunde studera runt ett fyrtiotal olika svamparter (de flesta från klubbens utflykt igår) utlagda på sina tallrikar. Flera av besökarna hade med sig svampar och även förberedda frågor. Förutom författaren av dessa rader hjälpte Eric och Vuokko Svensson och Ulla Hodges till med att besvara frågor, liksom en kär gammal Linköpingsmykolog, nämligen Marie Jadner, som var i trakterna i anledning av kurser i svampkunskap vid Umeå universitet. Kurserna hålls i Vårdnäs något söder om Linköping.

Onsdag 7 september: SVAMP TILL VARDAG OCH FEST
Anna-Lena Persson, Linköpings svampklubbs ordförande, pratade och demonstrerade svamp i samband med Mannautställningen för ett ganska stort antal åhörare. Totalt var antalet besökare på kvällen cirka 35.

Anna-Lena skriver själv några rader om kvällen: Jag berättade för de engagerade åhörarna om svampars betydelse som råvara och ingrediens i svensk måltidskultur. Om hur traditioner och seder fortfarande sätter sin prägel på hur vi nyttjar svamp i matlagning. Det är regionala skillnader från norr till söder vad gäller hur man använder svamp som tillbehör, krydda eller huvudingrediens.

Vidare tog jag upp betydelsen av att ta tillvara vild svamp omgående efter plockning, om vilka delar av svampen som är nyttigast, hur vi bäst tillagar svamp för att erhålla bästa smakupplevelse samt vilka kryddor som är att rekommendera. Men det är viktigt att komma ihåg att det är den egna personliga övertygelsen och smaken som avgör vad man tycker är bra eller inte.

Under kvällen gavs många tillagningstips och rådet är att våga pröva och att ha fantasi. Metoder för tillvaratagande, såsom torkning, infrysning och inläggning beskrevs ingående. Då deltagarna var engagerade blev det många bra diskussioner om användning och tillvaratagande.

Jag berättade även om vilka olika svampar vi kan köpa i butik. Alla hinner inte ut i skog och mark och då är odlad svamp ett bra alternativ.

Med all sannolikhet fick de flesta nya kunskaper, inspiration och idéer för det egna köket.

Lördag 10 september: SVAMPUTFLYKT
Sune Pettersson rapporterar från utflykten:

Vi samlades klockan nio på parkeringen vid Gamla Linköping. Totalt blev vi tio personer inklusive ledarna Eric och Vuokko Svensson samt undertecknad. Vi var överens om att svamptillgången kunde vara minimal dit vi tänkt åka, men humöret var på topp och vi var ändå förväntansfulla.

Färden gick med bilar till Sätravallen där vi i gemensam tropp gick upp för branterna. Vi hade tidsbestämt letandet, för det blev verkligen ett letande, till en timma och med återsamling vid bilarna. Vi spred ut oss i terrängen och till en början hördes klagande röster om att det inte fanns några svampar överhuvudtaget men väl blåbär som var stora som hasselnötter. Vid återsamlingen visade det sig att vi ändå inte blivit helt utan svampar.

Vi satte oss vid ett bord där alla fick plats och samtidigt som vi intog medhavd fika så började vi gå igenom vad som hade hittats. Eric började genomgången med stöd av Vuokko när det gällde användningen av de få matsvampar vi hade hittat. Genomgången varvades med historier från tidigare svamputflykter och bidrog till många skratt och alla de frågor som uppkom runt bordet klarades galant av.

Totalt hade gruppen funnit ett drygt tjugotal olika arter. Matsvamparna drog naturligtvis till sig störst intresse och vi kunde bland sådana se kantareller (några få och små men dock kantareller), smörsopp, karljohan, björksopp, fårticka, citrongul slemskivling, en del milda kremlor, blek taggsvamp och en kungschampinjon. Alla de uppräknade svamparna togs tillvara av deltagarna och skulle tillagas direkt vid hemkomsten. Övriga svampar som vi fann var stinkkremla, svedkremla, pepparkremla, svartriska, mångkransad spindelskivling, en del blåaktiga spindelskivlingar som vi inte ägnade så stort intresse åt, skogsriska, lakritsriska, skäggriska, buktriska och gråriska. Vi hade även en del bruna kamskivlingar.

Vi hade också hittat några svampar som vi inte med säkerhet kunde identifiera, men eftersom det samtidigt med vår utflykt pågick en svamputställning i stiftsgården i Vårdnäs så åkte vi dit för att få de församlade svampkonsulenterna där att hjälpa oss att bestämma en silkesmusseron och några flugsvampar och en svartblå rödskivling. Besöket i Vårdnäs blev en fin och lärorik avrundning på vår utflykt.

Vi ledare fick mycket beröm av gruppen för den, som jag också tyckte, fina genomgången av fynden. Här är Eric och Vuokko värda en eloge för sitt charmanta sätt att visa kännetecknen och användningsområdena för de olika arterna.

Onsdag 14 september: SVAMPUTFLYKT
Svampläget var inte så uruselt som några av oss hade trott. Tvärtom hittade vi en hel del fina fruktkroppar av en del arter. Många soppar var fortfarande användbara liksom många kremlor. Så korgarna var ganska fyllda med svamp efter en timmes plockande. Av sådant som inte var matsvampar märktes ett jätteexemplar av sköldskivling, bitter riddarmusseron, blekviolett spindelskivling och en förmodad besk sågnagelskivling. Antalet deltagare var elva och vi åkte till samma ställe som för fjorton dagar sedan, till en skog söder om Vikingstad som numera i svampklubben kallas för "Giddes skog" efter Lennart Gidholm, som var den förste att upptäcka denna trevliga lokal.

Torsdag 15 september: SVAMPUTSTÄLLNING PÅ ÄLDREDAGEN I FOLKETS PARK
Lennart Gidholm skriver om Äldredagen: Under den första timmen trängdes besökarna runt våra två bord, som vi laddat med information och med talrika svampar utan namnetiketter. Många frågor ställdes, allt från "Går allt detta att äta?" till sådana, som avslöjade en betydande kunskap om svampriket.

Men sedan kom regnet, detta regn som vi väntat på i veckor. Men varför skulle det komma precis nu? Enda besökare blev nu det fåtal som sökte skydd från skvalandet under vårt bristfälliga tak. Liksom flertalet andra utställare, som var utomhus tvingades vi packa ihop flera timmar tidigare än beräknat.

Inställt!! Helgen 17-18 september:
SVAMPINFORMATION FÖR ALLA PÅ ICA MAXI
SVAMPLOCKNING FÖR INFORMATION I TROPIKHUSET
SVAMPINFORMATION I TROPIKHUSET
Samtliga arrangemang inställdes på grund av dålig svamptillgång!

Måndag 19 september: SVAMPINFORMATION III - 3 Måndagar på NaturCentrum
Säsongens sista måndagskväll på NaturCentrum bjöd på ett fyrtiotal svampar, av vilka en del var nyuppkomna och fräscha men de flesta ganska intorkade eller larvangripna. Antalet besökare var cirka tio men mycket intresserade av de utlagda svamparna. Bland svamparna märktes den illaluktande luktmusseronen, den vackra sottickan, den mycket skarpa nässelkremlan, den för våra trakter ovanliga stubbmusseronen, den läckra men ovanliga druvfingersvampen och så den typiska höstsvampen, stor kragskivling.

Tisdag 20 september: SVAMP - en tillgång i köket
Anna-Lena Persson, vår ordförande, skriver själv om kvällen: Till kvällen kom en stor skara åhörare, detta trots dålig tillgång på vild svamp ute i markerna på grund av torka. Fokus för kvällen var vild svamp från skog och mark, i synnerhet matsvamp, och hur man bäst använder och tillagar olika svampar.

Först visades diabilder på ett 30-tal matsvampar och jag berättade om var man lättast kan finna respektive art - hur de växer, kännetecken och vilka växter de eventuellt lever tillsammans med. Det är viktigt att tiden från plockning till tillagning av svamp är så kort som möjligt och jag beskrev vad som annars händer med svamp och med den som äter den.

Olika arters egenskaper avseende vattenhalt och näringsinnehåll är av betydelse för hållbarhet; ju högre vattenhalt och näringsvärde desto kortare hållbarhet. Soppar innehåller mycket vatten, är näringsrika och är därför känsligast. De ska tas tillvara omedelbart! Kantareller och trattkantareller är däremot mindre känsliga. Om man av synnerliga skäl inte kan ta tillvara den svamp man plockat direkt måste den förvaras svalt och "öppet". Svalt kan gärna vara utomhus om det bara inte är för varmt.

Sedan informerade jag om torkning och dess olika moment samt hur viktigt det är att produkten verkligen blir torr. Försök inte att torka i mikrovågsugn!! Torkad svamp kan förvaras till dammet tar överhand. Torkad svamp bör blötläggas innan man använder den i matlagning. Blötläggningstiden är beroende på svampart och bitarnas storlek.

Frys gärna all svamp rå - men var noga med att ta bort nedre delen på foten. Speciellt gäller detta för taggsvamp, kantareller och trattkantareller. Glöm inte täta plastpåsar eller förpackningar. Tina inte innan tillagning!

Jag gav även en rad tips på tillagning av svamprätter. Blanda gärna olika arter för smakupplevelser. All vild svamp ska och bör tillredas - inte ätas rå! Varför? Jo, våra magar har svårt för de kemiska ämnen som finns i rå vild svamp. Dessa ämnen bryts ner vid upphettning. Använd kombinationen svamp och lök som steks tillsammans - använd olika löksorter. Använd svampen som fyllningar, blanda med grönsaker, ris, lägg ovanpå fisk och gratinera. Glöm inte soppan!! Panera gärna stora skivor. Svamp ska tillagas med fett eftersom svampsmak är fettlöslig. Tillsätt salt och ej för starka kryddor (citronpeppar är bra!). Ha fantasi! Svamp som steks med dill är underbart god. Kantareller i all ära - men karljohan, sandsopp, kremlor och andra arter är minst lika goda - om inte godare! Svamp som steks i smör med en touch av kanel är underbart!

Kom ihåg att vild svamp måste få "puttra klart" för att bli god. Vild svamp vätskar sig oftast mycket, ha tålamod att vänta tills all vätska försvunnit - annars blir det en svampigt seg produkt. Du måste själv våga pröva och hitta dina egna favoriter. Det är du själv som avgör vad som är njutbart!! Om svamp inte smakar gott är den nog inte tillagad med den rätta omtanken och kärleken!

Lycka till i svampköket!

Söndag 25 september: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar
Svampklubbens sista utflykt för säsongen var en av den vackraste vi gjort. Tretton personer packade ihop sig i tre bilar och körde mot Törnevik och sedan upp i backarna på Törnevikens sydsida där Lennart Gidholm väntade på att guida vidare. Efter att Lennart presenterat lokalen var det fri plockning i 45 minuter. Några av oss hittade några gamla fridlysta ekar och den ovanliga koralltickan vid en av ekarnas bas. För övrigt var det ganska svampfattigt om än betydligt bättre än i Linköpings omedelbara närhet. Efter svampplockandet åkte vi vidare på den vackra vägen i backarna på Järnlundens västra sida med en stundtals magnifik utsikt över sjön. Slutmålet var Hallstad ängar där vi fikade och gjorde genomgången. Bland fynden märktes framför allt ett stort och fint exemplar av svedkremla som inte alls tycktes påverkat av torkan. Några kantareller tillhörde också fynden men annars inte mycket i matsvampsväg. Vi avslutade sedan dagen med att titta på den mycket svamprika strandzonen alldeles väster om Hallstadån och reservatet. Där fanns massor av fruktkroppar av olika soppar, kremlor och riskor och annat även om dessa också drabbats svårt av torkan.

Inställt!! Lördag 8 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Inställt på grund av dålig svamptillgång!

Måndag 10 oktober: SVAMP ÄR MER ÄN BARA SVAMP
Anna-Lena Persson, Svampklubbens ordförande, pratade om svamp för ett drygt tjugotal intresserade åhörare. Det var mycket information som kom oss tillgodo både när det gäller den vilda och den odlade svampen. Karljohan är en av de mest näringsrika svamparna och det mesta av det nyttiga i svampen sitter i skivor och rör och taggar. Lämpliga kryddor är citronpeppar, örtsalt, soja och dill, men ta inte för mycket av stark peppar. All svamp går att frysa rå och den ska absolut inte tinas innan tillagning. Ner med den i pannan i fryst tillstånd bara!! Då behåller den sin spänst och blir inte seg som den annars lätt blir. Anna-Lena gav också ett antal tips som inte är allmänt kända, t.ex. att man ska skära bort den nedre delen av foten som varit under jorden, det är annars den som gör att svamp kan bli besk. Låt svampen svalna snabbt, in i kylskåpet med den genast och se till att du har kallt i kylskåpet. Egentligen ska det vara +2 °C i våra kylskåp istället för de kanske vanligare +8 °C. Den vanligaste svampförgiftningen är matförgiftning och det förekommer också att man är allergisk mot svampar. Vissa svampar är vanligare som allergiframkallare är andra, t.ex. kantarell, blodriska, champinjon och rodnande fjällskivling. Murklor och rödvin är en kombination som en del människor inte tål.

Anna-Lena hade förutom några få vilda svampar med sig även några odlade, som hon även tillagade som avslutning på sitt intressanta föredrag. De vi fick smaka var den s.k. skogschampinjonen som egentligen är en brun "vanlig" odlad champinjon, ostronskivling och shiitake. Shiitake tillskrivs många positiva egenskaper och innehåller välgörande svavelhaltiga ämnen ungefär som vitlök. Och god är den också, vilket väl alla kunde konstatera.

Torsdag 17 november: MEDLEMSKVÄLL - Tommy Svensson
Medlemskvällen var välbesökt. Cirka 30 personer, varav även en gäst från vårt västra broderland, lyssnade på ett mycket underhållande och innehållsrikt föredrag av Tommy Svensson, som enligt sin egen presentation kommer från Norrköping och håller på med svamp. Nåväl, Tommy är ju en kändis i svampklubben och behöver knappast någon närmare presentation för andra än möjligen de senast tillkomna medlemmarna. Tommy visade två magasin av sina vackra svampbilder och gav oss en hel massa information både om hur man känner igen de olika arterna och hur man bäst lagar till dem. Han beskrev mycket målande vad som kan hända om man är oförsiktig när man plockar fingersvampar och får tillbringa natten på ett avskilt ställe. Men även gula fingersvampar går ju faktiskt att äta bara man är noga med vad man plockar. Helt vitt kött inuti, som inte rodnar, fasta fingrar som inte vajar fram och tillbaka om man skakar svampen försiktigt och så slutligen mild smak så undviker man de beska och giftiga arterna. Representanter för olika delar av svampriket behandlades från murklor via röksvampar och soppar till kremlor som är Tommys specialintresse. Stolt fjällskivling och trattkantarell tillhörde inte Tommys favoriter, men han var förtjust i såväl smörsopp som citronslemskivling och sillkremla. Och mandelriska förstås... Han berättade också om en kompis som tyckte att unga örsoppar var riktiga delikatesser! Så det gäller alltså att smaka och själv komma underfund med vad man gillar.

Tommy delade med sig av många tips och recept och har ställt några av recepten till förfogande för publikation på hemsidan. Vi återkommer med fler av Tommys recept i en av månadsnotiserna under våren 2006.

Efter Tommys föredrag bjöd Svampklubben deltagarna på en god svampsoppa och annat som lagats till av vår ordförande Anna-Lena Persson. Det blev alltså en mycket trevlig kväll med underhållande föredrag och mycket god svampmat och deltagarna kunde återvända hemåt styrkta till både kropp och själ!

Hösten 2005: Studiecirkel - SIGNALARTER
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping anordnade tillsammans med Linköpings svampklubb även hösten 2005 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vid upptaktsträffen den 22/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid NaturCentrum eller Cupolen för samåkning och nära målet cirka en kvart senare, enligt tabellen nedan. Vi var ute vid alla tillfällena utom det sista och besökte intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åkte vi till NaturCentrum och tittade närmare på våra fynd. Svampsäsongen var inte så lysande men vid några exkursioner hittade vi en del svampar. Fyndlistor finns utlagda på hemsidan.

Datum

Klockslag

Andra samlingsplats

Mål

Tisdag 30/8

17:30 vid NaturCentrum

17:45 vid Kärna Scoutgård

Kärna Mosse

Tisdag 6/9

17:30 vid NaturCentrum

17:45 vid Fröbergets parkering

Ändrat till Rosenkälla

Torsdag 15/9

17:30 vid NaturCentrum

17:45 vid parkeringen för idrottsplatsen

Hellgrenshagen, Malmslätt

Lördag 24/9

09:00 vid Cupolen, Folkets Park

09:30 vid Sundsbro

Sturefors naturreservat

Söndag 23/10

09:00 vid Cupolen, Folkets Park

09:30 vid Säby Västerskog

Säby Västerskog

Måndag 21/11

18:30 NaturCentrum

Avslutningsträff

Och så till slut så hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2006!!

 

För styrelsen, Linköping den 1 februari 2006. 

 

Anna-Lena Persson, ordförande