Verksamhetsberättelse

för Linköpings svampklubb år 2006

Svampklubben har under det gångna året liksom tidigare år haft en omfattande verksamhet med många exkursioner och föreläsningar. Någon traditionell svamputställning genomfördes ej heller detta år, däremot hade vi ett välbesökt svampbord på "Jättegrönt" i Gamla Linköping och på "Skogens Dag" i Vidingsjö. Klubbens tradition med svampinformationer på måndagar på NaturCentrum fortsatte under hösten 2006 och var i år utökat till sju tillfällen mot tidigare tre. En ny aktivitet som var mycket uppskattad var en nybörjarkurs i svampkunskap som hölls efter svampinformationerna på måndagar. Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 215 styck, vilket är en obetydlig minskning från föregående år. Om familjemedlemmar räknas in blir dock medlemsantalet större, närmare 300 personer. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer

har fr.o.m. årsmötet den 23 mars varit som följer: 
Styrelse: Anna-Lena Persson, ordförande och Olle Ståhl, kassör samt ledamöterna Monica Andersson, Eva Dahlgren, Lennart Gidholm, Ulla Hodges och Magnus Källberg.
Revisorer: Sven Lönning och Rune Winqvist.
Revisorssuppleanter: Maj Thulin och Britt-Marie Johansson.
Valberedning: Vuokko Svensson och Stellan Pettersson (sammankallande).
Sammanträden: Styrelsen har under 2006 haft två sammanträden: 19/3 och 14/6.

Hemsida

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://svampklubben.org, för bl.a. information om planerade och genomförda aktiviteter och är oftast illustrerad med fotografier från aktiviteterna. Hemsidan flyttades under hösten 2003 till det danska webbhotellet b-one, som numera bytt namn till one.com (www.one.com). Tillgängligheten förefaller ha varit god under 2006 och hemsidan är välbesökt, särskilt under hösten.

Sidan innehåller även annan information och har sedan oktober 2001 utökats med en "Månadsnotis" där smått och gott från svampfronten införs. Ämnena för månadsnotisen har under år 2006 varit nyårshälsning, tickor på ek, recept från Tommy Svensson, mer om svampar från Thailand, agaritin i vilda champinjoner, vårmusseron, kremlor (nr 4), strävsoppar, några trattskivlingar, trattkantarell och i december liksom tidigare år några av Anna-Lenas svamptips för advent och jul. Det största arbetet med månadsnotisen har gjorts av Lennart Gidholm och Magnus Källberg. Vid sista uppdateringen av månadsnotisen innan årsskiftet infördes ett register över alla hittills publicerade notiser. Detta register kommer att uppdateras löpande.

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Anmälan till nyhetsbrevet kan göras på hemsidan. Cirka 110 personer prenumererar på nyhetsbrevet. 

Bibliotek och informationsmaterial

Svampklubben har ett eget bibliotek som är placerat i ett skåp på NaturCentrum. En förteckning över vilka böcker som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 eller via e-post. Under 2006 har inga nya böcker inköpts.

Samarbete

Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med NaturCentrum i Trädgårdsföreningen. Svampklubbens kontaktperson har under året varit Sune Pettersson. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga digra programutskicken från NaturCentrum. Eftersom programmen från NaturCentrum numera är mycket omfattande har Svampklubben dock inte haft möjlighet att skicka ut dem till rimlig portokostnad. Genom kontakten med NaturCentrum har ett antal svampfrågor vidarebefordrats till Svampklubben, framförallt om bestämning av olika svampar. NaturCentrum hänvisar då till våra måndagsträffar då man kan komma med sina svampar och få dem artbestämda.

Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. En kortare presentation av denna verksamhet infördes som månadsnotis för mars 2002. Datum för Boletusträffarna publiceras i förhand på hemsidan.

En aktivitet har genomförts tillsammans med andra naturföreningar i Linköping, nämligen en kurs om signalarter tillsammans med Naturskyddsföreningen Linköping och Studiefrämjandet, huvudsakligen under september månad.

Aktiviteter 2006

Beskrivningarna av klubbens aktiviteter nedan är i stort sett tagen rakt av från svampklubbens hemsida på Internet. De hänvisningar till bilder som finns på många ställen i texten på hemsidan är dock utelämnade i detta dokument. De flesta redogörelserna är skrivna av Magnus Källberg, men flera andra medlemmar har också bidragit, vilket framgår av texten. 

Onsdag 15 februari: MEDLEMSKVÄLL OM TRYFFEL
Tryffelkvällen blev tyvärr inställd på grund av sjukdom.

Torsdag 23 mars: ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb
Svampklubbens årsmöte var som vanligt välbesökt. Tjugoåtta medlemmar hade kommit för att deltaga i årsmötet och smaka på tryffel, som var "lockbetet" för kvällen.

Årsmötet genomfördes på cirka en timme enligt den föreslagna dagordningen. Anna-Lena Persson var ordförande även för mötet, och Magnus Källberg fick rycka in som sekreterare eftersom vår mer eller mindre ständige sekreterare Sune Pettersson var på annan och förhoppningsvis varmare ort. Verksamhetsberättelsen, kassarapporten och revisorernas berättelse lästes upp av de ansvariga och ledde till tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för 2005 års förvaltning. Medlemsavgiften för 2007 fastställde mötet efter en kort diskussion till 100 kronor. Vår tidigare årsavgift på 60 kronor är väldigt liten, särskilt i förhållande till den stora verksamheten. Budgetförslaget för 2006 godkändes också och sedan var det dags för valen till föreningsfunktionärer. Anna-Lena Persson omvaldes på två år till ordförande. Eric Svensson och Olle Nyström hade avsagt sig omval. Eric påpekade att han varit med i styrelsen i olika roller under många av de dryga tjugo åren som klubben funnits till och nu ville han med ålderns rätt dra sig ur. Nyval som styrelseledamöter på två år gjordes därför av Monica Andersson och Eva Dahlgren. Som revisorer på ett år omvaldes Sven Lönning och Rune Winqvist och som revisorssuppleanter på ett år nyvaldes Maj Thulin och Britt-Marie Johansson. Till valberedning omvaldes Stellan Pettersson (sammankallande) och Vuokko Svensson. Under punkten "Styrelsens ärenden" redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till nya stadgar som också delades ut och där avsikten är att fatta beslut vid nästa årsmöte. Ordföranden redogjorde också för styrelsens beslut att betala ut reseersättning (17 kr/mil) till exkursionsledare för att reka lämpliga exkursionsmål för Svampklubbens svamputflykter. Årsmötet hade inget att invända mot detta beslut. Under punkten "Övriga frågor" berättade Eric om vårmusseronringarna som kan ses från luften vid segelflygning över Malmslätt och hoppades på att klubben skulle kunna göra en riktigt fin vårmusseronutflykt i vår om musseronerna slår till. Ett sätt att meddela en sådan extrainsatt utflykt är ju hemsidan. Anna-Lena frågade även årsmötet om det fanns intresse för att göra resor även i fortsättningen och fick ett jakande svar. Därefter avtackades Eric Svensson för sina många år i styrelsen med en svamppresent. Samma gåva skickades även till Olle Nyström. Sven Lönning tackade styrelsen för det gångna året och därefter avslutades årsmötet.

Anna-Lena berättade därefter litet kort om tryffel. Den vidtalade kocken hade fått förhinder men det skulle ändå bli tryffel som avslutning på årsmötet. Det är också planerat att komma mer om tryffel senare i Svampklubbens program. Nu fick vi i alla fall smaka tre olika omeletter som var smaksatta på olika sätt och med olika mängd tryffel och tryffelolja. Till omeletterna serverades rökt kalkon, smör, ost, bröd, sallad och dryck. Det var mycket smakligt och särskilt hos anrättningen med största mängden tryffel kunde man allt ana en annorlunda smakbrytning. Litet mat som avslutning brukar ju vara ett populärt inslag i klubbens aktiviteter, så även denna gång. Och lokalerna på John Bauergymnasiet var ljusa, rymliga och ändamålsenliga.

Torsdag 20 april: TEMPE - en ny hälsosam och god svampprodukt
Ungefär tjugo medlemmar kom för att lyssna till ett mycket intressant föredrag om en för oss svenskar ny svampprodukt. I sista stund fick föredraget flyttas till Cloetta Center eftersom John Bauergymnasiet hade öppet hus. Men kvällens föredragshållare Johan Schnürer, professor i mikrobiologi vid SLU i Uppsala, var van vid att prata på olika ställen, ibland på stora arenor och en gång i en lokal som var så liten att folk fick sitta t.o.m. på toaletterna för att få plats. Dock hade han aldrig haft ett antal gymnastiserande ungdomar bakom ryggen som stundtals upphävde vilda rop...

Johan inledde med att berätta om sin bakgrund och sina intressen, som även omfattade skogens vilda matsvampar och kom sedan in på mat och svamp, som faktiskt inte alltid är en bra kombination. Cirka 25 % av alla vegetabilier som skördas förstörs av skadesvampar. Bland annat mögelsvampsläktena Aspergillus och Fusarium är kända för att hysa arter som är farliga. Exempelvis Aspergillus flavus, som har en karakteristisk gulgrön färg producerar det starka giftet aflatoxin och kan även ge upphov till svåra svampinfektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Men i båda dessa släkten finns det också arter som används för livsmedelsberedning. Med hjälp av Aspergillus oryzae framställer man soja och även saké och mycelet av en Fusariumart odlas under kontrollerade former och blir till livsmedelet Quorn. Johan gav några exempel till på produkter som påverkas av svampar och andra mikroorganismer och blir till eftertraktade livsmedel - Stilton och andra mögelostar, Taleggio och andra kittostar, salami, kefir, Sauternes. Listan kan göras lång.

Efter denna inspirerande inledning kom så Johan in på kvällens egentliga ämne: tempe, ibland stavat tempeh, som han först kom i kontakt med på ön Bali i Indonesien. På Bali odlas sojabönor och en mycket stor del av de producerade sojabönorna används till att framställa tempe, som närmast kan beskrivas som "vegetarisk camembert". Ursprungligen slog man in sojabönor och svampkultur i bananblad och i det tropiska klimatet hade mögelhyferna redan efter något dygn genomvävt sojamassan så att en fast "kaka" bildats. Mer detaljer om modern tillverkning kan du hitta på nätet. Svampen som används heter Rhizopus oligosporus, och är en zygomycet eller kulmögelsvamp, nära släkt med klätter- eller kulmögel som vi alltför lätt får på bär, grönsaker och bröd. Dessa svampar lever av lättillgängligt socker, och kan därför växa mycket fort. I tillverkningen av tempe spelar även en del andra mikroorganismer roll och ger sitt speciella bidrag till produkten i form av smak eller vitaminer. Tempe gjord på sojabönor kan finnas att köpa även i Sverige och mer information om detta har i alla fall funnits tidigare på www.tempeh.se.

Johan Schnürer har arbetat med att anpassa tempetillverkningen till svenska förhållanden och att använda sädesslaget korn istället för sojabönor. Det har krävts mycket arbete för att få fram en produkt som smakar bra och som har värdefulla egenskaper, men genom att använda sig av datorstödd experimentell design kunde endast cirka 40 experiment göras istället för de tusentals försök som behövdes med traditionell försöksuppläggning. Lite mer om Johans tempeforskning och vedermödorna att lansera ett nytt livsmedel kan du hitta i SLU:s personaltidning Resursen.

I dagsläget har verksamheten och patentet köpts upp av Lantmännens livsmedelskoncern Cerealia och en produkt kan förhoppningsvis finnas ute på marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid. En egenskap hos tempe som är särskilt aktuell just nu är dess låga GI-värde (GI = glykemiskt index) som är under 30, vilket innebär att kolhydraterna i tempe bara långsamt kommer ut i blodet och på så sätt bidrar till en mera stabil blodsockernivå. Andra goda egenskaper är bl.a. bra fiberinnehåll och höga halter av provitaminer.

Men tiden går fort när man har roligt och snart fick Johan packa ihop sina saker och bege sig tillbaka till Uppsala med tåget efter detta mycket uppskattade och innehållsrika föredrag.

Söndag 14 maj: MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!
Under ledning av vår "ständige" murkelflyktsansvarige Eric Svensson åkte sjutton murkelsugna deltagare till välkända murkelmarker i trakten av Slätmon. Vädret var vackert även om det inte var någon direkt värme i luften. Direkt som vi stannade bilarna hittade vi murklor! Fortsättningen på utflykten blev inte sämre och de flesta hade med sig ett antal fina murklor hem att laga till. Men de senaste råden från livsmedelsverket (www.slv.se) om murklor kan det kanske vara klokt att läsa...

Söndag 11 juni: Vårmusseronutflykt (improviserad)
Lennart Gidholm skriver om vårmusseronutflykten: En vårmusseronjakt ordnades i största hast i malmslättstrakten under ledning av Erik Zdansky. Resultatet blev mycket lyckat och korgarna var välfyllda. Svamparna var ganska torkade men inte särskilt insektsangripna. Väl hemma behandlade vi dem på lite olika sätt, Vuokko blötte upp sina i vatten medan den som skriver valde den motsatta vägen: Svampbitarna torkades och pulveriserades i mortel. Några teskedar av musseronpulvret blandades sedan i lunchomelettsmeten. Mycket gott!

INSTÄLLT! Söndag 13 augusti: SVAMPINFORMATION PÅ LANDERYDSDAGEN
På grund av den nästan obefintliga svamptillgången nödgas vi ställa in Svampklubbens deltagande på Landeryds sommarfest. Nu behövs det massor av regn!!!

Måndag 21 augusti: SVAMPINFORMATION I - 7 Måndagar på NaturCentrum
Svampklubbens första måndagsinformation bjöd på ett trettiofemtal svampar. Inte så illa med tanke på att det nästan inte fanns en enda svamp för en vecka sedan. Antalet besökare var cirka tio, varav flera även hade med sig egna svampar som de ville ha bestämda. Mest var det olika soppar, varav en rödsopp från Tinnerö var det finaste fyndet.

Onsdag 23 augusti: SVAMPUTFLYKT
Säsongens första svamputflykt gick traditionsenligt till den svamppålitliga Vidingsjöskogen. Och vi blev inte besvikna... Det fanns gott om framförallt soppar - karljohan och tegelsopp fanns det i mängd. Dessutom var de av ovanligt god kvalitet med oftast obetydliga larvangrepp. Även andra soppar, kremlor, fårticka, blodriska, citrongul slemskivling och annat matnyttigt fanns att hämta. Av andra svampar utmärkte sig ett fint exemplar av strandängschampinjon. Olika slags flugsvampar fanns det också gott om.

Måndag 28 augusti: SVAMPINFORMATION II
Svampklubbens andra svampinformation för hösten var mycket välbesökt och många besökare hade svampar med sig som de ville ha artbestämda. Totala antalet besökare till informationen och efterföljande svampkursstart var säkert mer än 30. Antalet utlagda svamparter var cirka 70 och sedan var borden fulla... Några svampar hann vi som vanligt inte artbestämma innan stängningsdags och en av dem var den vackra skönsoppen. En annan svamp som man inte ser så ofta var en champinjonfjällskivling.

Torsdag 31 augusti: SVAMPUTFLYKT
Cirka trettio svampintresserade samlades vid Gamla Linköping, och eftersom kvällarna börjar bli korta kastade vi inte bort tid på bilåkande utan begav oss bums ut i den intilliggande Vallaskogen. En timmes insamlande i den svamprika skogen räckte mer än väl. På tre stora picnicbord radades svampar upp, en yta som var helt otillräcklig för allt som hittats, men mer än tillräcklig för den genomgång som sedan följde. Olika soppar var vanliga, liksom flugsvampar och kremlor. Bra matsvamp var det sämre med, men utöver kremlor visades ett par stolta fjällskivlingar och några fina snöbollschampinjoner upp. Mörkret föll tyvärr alldeles för tidigt, tyckte Lennart Gidholm, som höll genomgången och skrev den här rapporten

Söndag 3 september: SVAMPUTFLYKT I FAGER KINDABYGD
Dryga dussinet deltagare trotsade regnet som hängde i luften, men aldrig besvärade oss nämnvärt. Färden gick till Hökhult på södra sidan av Törneviken i Järnlunden. Terrängen var varierad och så också svamparna och många olika svamparter var representerade. Lennart Gidholm var exkursionens ledare och genomgången kunde hållas på ett bord i trädgården till hans sommarställe - ett utmärkt arrangemang.

Måndag 4 september: SVAMPINFORMATION III
Svampklubbens tredje svampinformation för hösten var också välbesökt och de flesta besökarna hade svampar med sig. Kanske ett resultat av en artikel i Corren där vi fick lite gratisreklam för våra svampinformationer. Antalet utlagda svampar var mer än sextio och var genomgående av god kvalitet. En jättelik bolmörtsskivling från gårdagens utflykt var ett av dagens mer spektakulära fynd. Svamparna ser fortfarande fräscha ut i markerna.

Lördag 9 september: SVAMPUTFLYKT INFÖR JÄTTEGRÖNT!
Sju personer samlades för att plocka in så mycket svamp som möjligt till utställningen "Jättegrönt" i Gamla Linköping i morgon, söndag 10/9. Vi åkte till pålitliga Vidingsjö - ja nu kan man kanske åka nästan vartsomhelst, för svampar finns i överflöd runt Linköping. Vi hittade också rikligt med svamp och med en stor variation av arter.

Söndag 10 september: SVAMPBORD PÅ "JÄTTEGRÖNT"
Ulla Hodges, som var organisatör av klubbens aktivitet skriver om dagen: Svampklubbens bord var ett mycket välbesökt stånd på Jättegrönt. Vi hann inte plocka upp svamparna på bordet innan intresset från publiken startade. Det var varmt och soligt så människorna trivdes men dock falnade svamparna fram på eftermiddagen. Tidvis hade vi dubbla rader av besökande och vissa av oss pratade oss hesa. Många intresserade av alla åldrar, några även från den yngre generation var mycket fascinerade, så vi hoppas på ungdomlig tillväxt inom klubben. Ett mycket lyckat event!

Måndag 11 september: SVAMPINFORMATION IV
Klubbens fjärde svampinformation för hösten var som tidigare välbesökt och snart tappade jag räkningen på antalet besökare. Ett antal besökare hade även svampar med sig. Det finns ju fortfarande mycket svamp i markerna runt Linköping. Celebert besök av Marie Jadner och Michael Krikorev förhöjde stämningen påtagligt. De bidrog även med några trevliga svampar, bl.a. den helt gröna brokkremlan, Russula cyanoxantha f. peltereaui. En annan intressant svamp var en helt vit kantarell, plockad på exakt samma plats som för två år sedan, förmodligen en genetisk variant alltså.

Onsdag 13 september: SVAMPUTFLYKT - KVÄLLSPLOCKNING!
Lennart Gidholm, som var ansvarig för kvällen, skriver: Vi var ett 20-tal personer och många var ungdomar som samlades vid Gamla Linköpings parkering denna soliga och varma kväll. I Vallaskogen strax intill vimlade det av svamp, även om det började märkas att det inte regnat på flera veckor... En timme räckte mer än väl till insamling, och genomgången pågick som vanligt tills nattmörkret satte stopp.

Söndag 17 september: SKOGENS DAG
Lennart Gidholm var en av funktionärerna från Svampklubben och skriver: Skogens dag är ett evenemang som ordnas av Skogsstyrelsen. Vid en motionsslinga på ca 2,5 km i Vidingsjö fanns dryga dussinet stationer där olika skogsintressen visade upp vad de hade att bjuda på. Svamp och skog hör ju ihop så Svampklubben deltog med ett bord. Dagen var solig och hade lockat många ut i skogen, inte minst unga familjer med barn. Under fyra timmar var vi fullt sysselsatta med att visa svampar och informera om vår verksamhet. Många frågor fick vi besvara. Kvar i minnet finns den lille grabben, cirka 5 år, som kom med en knippa svamp i handen och undrade vad det var. Honungsskivlingen vållade inga problem, men sen fick vi bläddra i Rymans svampbok för att hitta den gula kragskivling han visade fram.

Måndag 18 september: SVAMPINFORMATION V
Svampklubbens femte svampinformation för hösten besöktes av cirka 20 personer varav de flesta hade egna svampar med sig! För det finns ju fortfarande en hel del svamp i skogarna runt Linköping, även om det börjar bli torrt på sina ställen. Cirka 80 olika svamparter var utlagda på tallrikar med namn på. Mest uppseendeväckande arten var nog en igelkottsröksvamp som tävlade i skönhet med några kungschampinjoner och kanske några sotriskor. Ett par besökare från Ljungsbro hade med sig en hel korg av den ganska ovanliga gråsvarta kremlan, Russula albonigra, som hade vållat en del huvudbry vid eftersökningen i svampböckerna.

Inställt: Lördag 23 september: SVAMPUTFLYKT - Heldag till svamprika Bergslagen
Resan inställd på grund av för få anmälningar!

Måndag 25 september: SVAMPINFORMATION VI
Näst sista svampinformationen för hösten 2006 hade trettiotalet vetgiriga besökare och vi kunde visa upp en hel del fina fruktkroppar fast det inte regnat på länge nu. I varje fall var det vanliga antalet bord bestyckade med ungefär samma antal tallrikar som vanligt.

Söndag 1 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I
Näst sista uteaktiviteten i det ordinarie programmet var en välbesökt utflykt till "Giddes skog" söder om Vikingstad. Nu märktes det tydligt att det inte regnat på länge och de flesta fruktkropparna var inte längre så fräscha och fina. Men vi hittade en del fina blomkålssvampar och taggsvampar. När det var dags för genomgång av svamparna kom en man ut ur skogen och hade ett tjockt lager med fina gula kantareller i sin korg. Men han hade nog varit betydligt längre in i skogen än de flesta av oss vågade sig.

Måndag 2 oktober: SVAMPINFORMATION VII
Svampklubbens sista svampinformation för hösten var som vanligt ganska välbesökt, även om antalet besökare drastiskt minskade i samband med ett kortare skyfall vid 18-tiden. Antalet bestämda svampar var nog rekord idag, 83 stycken, fast alla svampar var inte så snygga som man hade önskat. Några fina kungschampinjoner kom dock in, nyplockade i Trädgårdsföreningen och några senhöstsvampar, såsom blåmusseron, pudrad trattskivling och stor kragskivling fanns också utlagda.

Lördag 7 oktober: SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Ulla Hodges var tillsammans med Monica Andersson ansvarig för höstens sista utflykt i Svampklubbens regi. Ulla skriver om utflykten: Vi var 16 personer som gav oss av mot Ralstorp. Vi fann gott om trattkantareller och en del gula kantareller, en blomkålssvamp, silkesmusseroner samt lite annat smått och gott. En svampsökare var väldigt nöjd efter att ha hittat fina färgsvampar. Den yngsta deltagaren plockade också några svampar, men tyckte nog att skumsvamparna i lördagsgodispåsen var de bästa.

Onsdag 22 november: MEDLEMSKVÄLL - Svampforum Uppsala och tryffelodling
Svamphösten avslutades med en välbesökt medlemskväll på NaturCentrum. Cirka 25 medlemmar hade slutit upp för att lyssna på två mycket intressanta föredragshållare, Christina Wedén och Eric Danell, från Uppsala universitet. Eric har vi haft glädjen att lyssna till flera gånger i Linköpings svampklubb, men för Christina var det nog premiär att prata för svampklubbens medlemmar, åtminstone i Linköping.

Christina berättade mycket medryckande om tryffel, som hon ägnat sig åt i sin avhandling, Black Truffles of Sweden från 2004 och senare även fortsatt att arbeta med. I avhandlingen som kan laddas ner från Uppsala universitets hemsida finns även en svensk sammanfattning. Det finns alltså svart tryffel i Sverige och ganska många lokaler är idag kända på Gotland och även på Öland. Den växer mest med ek och hassel men även andra lövträd kan vara partner. Arten heter sommartryffel eller enligt Christina hellre bourgognetryffel och är kvalitetsmässigt lika fin som den franska. Och svampen kan odlas, vilket i dag görs på Gotland där det nu finns både odlarföreningar, registrerade tryffelföretag och träning av tryffelhundar. Lagotto Romagnolo är en hund som anses vara särskilt bra på att hitta tryffel, men även denna hund måste tränas. Så svensk tryffel är en företeelse som vuxit rejält de senaste åren, vilket ju är mycket glädjande.

Men även i Östergötland finns det tryffel som kan vara intressant att studera vidare, vi har ju stjärnhovstryffeln här, som åtminstone vissa år inte är så ovanlig. Men det är ganska lite känt om denna art, man vet t.ex. inte ens säkert något om dess eventuella giftighet och om det är en art eller flera. Christina trodde att Svampklubben och dess medlemmar skulle kunna vara till stor nytta i det vidare utforskandet av stjärnhovstryffeln och vi får säkert anledning att återkomma om detta.

Därefter berättade Eric mer allmänt om svamp och pekade på att svamp i Sverige mest är något för privatpersoner, som plockar svamp på sin fritid. I andra länder som Kina, Japan och Holland lägger man mycket pengar och resurser på att forska om svampars användning, odling och andra aspekter. Det finns idag cirka 72000 svamparter beskrivna, men detta är bara fem procent av det totala antalet arter som man alltså skattar till 1,5 miljoner. Det finns redan nu många mediciner och andra nyttiga ämnen som har sitt ursprung ur svampriket och många fler finns säkert. Visste du t.ex. att kantareller innehåller en form av D-vitamin? En kantarellmacka då och då kan kanske bidra till att kompensera för vår minskade solljusexponering under vinterhalvåret...

Mykologi är inget eget ämne vid de svenska universiteten utan bedrivs bara i tidsbegränsad projektform. Eric presenterade sin lösning på problemet, Svampforum, Forum Fungorum, med sex olika forskningsfält: systematik, ekologi, fysiologi, farmakognosi, mat & näringslära och toxikologi. Ett museum skulle också ingå samt ett mykoretum, dvs. en svampträdgård. Just nu söker man bidragsgivare (donationer mottages med tacksamhet) och Eric hoppades såklart på att svamparna i framtiden skulle spela en större roll inom svensk forskning.

Eric inbjöd oss också att vara med på Linnédagarna 2007 i mitten av september då det ordnas svampaktiviteter både för forskare och allmänhet.

Efter föredragen bjöd Svampklubben på uppskattat och gott fika, som Eva Dahlgren hade ordnat med. Det fanns då goda tillfällen att diskutera med föredragshållarna innan de ställde kosan mot Uppsala.

Studiecirkel - SIGNALARTER

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping och Studiefrämjandet anordnade tillsammans med Linköpings svampklubb även hösten 2006 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa typer av värdefulla skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk hittar man bäst genom att studera marksvamparna.

Vid upptaktsträffen den 21/8 bestämdes ett antal träffar, alla med samling vid NaturCentrum för samåkning och nära målet cirka en kvart senare, enligt tabellen nedan. Antalet deltagare vid de flesta exkursionerna var dryga dussinet och exkursionen i Norrköping samlade ännu fler deltagare, Vi var ute vid alla tillfällena och besökte intressanta miljöer mest i Linköpings närhet. Sedan åkte vi vid några tillfällen till NaturCentrum och tittade närmare på våra fynd. Svampsäsongen var ovanligt bra och många roliga fynd gjordes. Fyndlistor finns utlagda på hemsidan.

Datum

Klockslag

Andra samlingsplats

Mål

Torsdag
31/8

18:00
NaturCentrum

18:15
Reservatets parkering vid Ekäng

Ullstämmaskogens naturreservat, fina barrskogsmiljöer.

Tisdag
5/9

18:00
NaturCentrum

18:15
Fröbergets parkering

Tinnerö eklandskap. Vi tittar på svampar knutna till ek och hassel.

Tisdag
12/9

17:30
NaturCentrum

17:45
Kärna scoutgård

Kärna Mosse, fina lundmiljöer med chans till ovanliga svampar.

Tisdag
19/9

17:30
NaturCentrum

17:45
Hellgrenshagens parkering

Hellgrenshagen, fin barrskog på kalk.

Lördag
30/9

09:00
NaturCentrum, Linköping

09:45
Folkets Park, Norrköping

Tickexkursion vid Klockartorpet, Norrköping.

Söndag
8/10

09:30
NaturCentrum

Råå naturreservat på slätten mellan Borensberg och Skänninge, gammal granskog på kalk med spännande spindelskivlingar. Fyndlista kommer...

NYBÖRJARKURS I SVAMPKUNSKAP

Ledare för kursen var Monica Andersson, som här skriver om kursen. Tid och plats för träffarna har varit mellan klockan 19:30 till cirka 21:00 på NaturCentrum. Vid varje träff har det varit mellan 12 och 20 deltagare. Alla närvarande tyckte att de fått lära sig mycket nytt och att det fungerat mycket bra med det upplägg vi haft.

Måndag 28 augusti
De, som var intresserade av svampkursen, samlades på NaturCentrum kl. 19.30 och fick upplysning om hur vi tänkt att kursen skulle fungera och vilka måndagar, som den skulle hållas på. Att ha svampkursen på måndagskvällarna direkt efter den allmänna svampinformationen gör det enklare att få tillgång till ett större urval av svamp att gå igenom och studera. För att få se svampar i sin naturliga miljö kommer vi att utnyttja svampklubbens ordinarie utflykter.

Måndag 4 september
Vi gick igenom litet allmänt om svamp och svamparnas uppbyggnad, och koncentrerade oss sedan på soppar och ätbara tickor och taggsvampar, samtidigt som vi tittade på just de svamparna från svampbordet. En del av deltagarna var rena noviser och ville få lära sig något om svamp över huvud taget, andra brukade plocka en hel del svamp, men ville få nya impulser eller befästa sina kunskaper. C:a 15 personer deltog.

Måndag 11 september
Först repeterade vi sopparna från föregående träff. Några hade funnit tegelsopp och upptäckt hur god den var att äta. Vi fortsatte sedan med att titta på champinjoner och flugsvampar och hur man kan skilja dem åt, och vilka gifter flugsvamparna kan innehålla. Vi gick också igenom hur man kan skilja på snöbollschampinjon och giftchampinjon.

Måndag 25 september
Liksom träffen innan startade vi med en repetition av de svampar vi tidigare gått igenom och som nu kommit in till svampbordet. Kvällens tema var skivlingar framför allt kremlor och riskor, hur man skiljer dessa åt och vilka som är goda matsvampar. Trots torkan i skogarna var det förvånansvärt många arter som kommit in till svampinformationen.

Måndag 2 oktober
Detta var sista träffen i kursen. Vi gick först igenom de svampar som fanns på svampbordet och som vi pratat om tidigare plus en del andra som man kan träffa på i senhöstskogen. Sedan gick vi igenom giftsvamparna, de olika typerna av svampgifter och vilka symptom de ger. Vi pratade också om hur man kan bestämma svamp med hjälp av sporpulver t.ex.

 

Och så till slut så hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2007!!

 

För styrelsen, Linköping den 20 januari 2007. 

 

Anna-Lena Persson, ordförande